จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัคร แยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
192 12 6 6 2 1 58 0 277
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
69 0 4 7 0 1 25 0 106
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
7 0 0 0 0 3 3 0 13
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
10 1 2 0 0 0 2 0 15
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
134 6 3 1 1 0 14 0 159
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
18 2 1 0 0 2 5 0 28
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
10 0 1 0 0 0 3 0 14
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
28 0 0 0 0 0 2 0 30
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
8 0 66 0 0 0 0 0 74
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
8 0 0 55 0 0 1 0 64
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
44 92 0 0 0 0 5 0 141
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
8 0 0 0 0 0 2 0 10
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
70 1 4 5 1 2 6 0 89
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
121 4 6 4 2 1 20 0 158
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
108 5 3 1 0 2 16 0 135
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
28 0 2 0 0 0 5 0 35
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
28 0 0 0 31 1 3 0 63
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
54 8 2 2 1 0 21 0 88
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
13 2 0 0 0 0 0 0 15
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
23 1 1 1 0 0 3 6 35
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 1 0 0 3 1 11
รวมทั้งหมด  1560
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
57 2 1 1 0 0 2 9 72
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
15 3 0 1 0 0 5 23 47
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 11 0 0 0 1 1 16
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
58 2 1 2 0 1 7 15 86
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
32 0 0 2 1 0 7 5 47
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
98 2 0 0 0 0 2 13 115
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
43 2 1 1 1 0 1 2 51
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
13 0 1 0 0 0 1 4 19
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 2 4
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
73 2 1 0 0 1 4 4 85
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
35 0 1 0 1 0 2 3 42
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 0 8 16
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
131 19 0 3 0 0 11 46 210
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 1 0 0 1 6 11
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
19 0 1 6 0 0 2 10 38
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
20 0 0 0 9 1 2 6 38
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  900
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 0 6
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 0 0 0 0 0 6
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 1 0 0 0 2
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
25 1 1 0 0 0 5 13 45
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 1 0 0 0 0 0 3 11
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 2 0 0 0 0 1 0 8
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 1 0 1 0 5
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
6 0 0 1 1 0 0 0 8
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
15 1 0 0 0 0 2 4 22
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0 0
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 1 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
22 1 0 0 0 0 1 2 26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
2 0 0 0 0 0 0 1 3
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 1 0 2
สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
49 1 2 1 1 0 13 16 83
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 4 1 9
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
6 0 0 0 0 0 2 1 9
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  252
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 4 1 2 0 0 3 10 53
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
29 2 1 1 0 0 2 11 46
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 0 0 0 0 0 1 5 11
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
21 0 0 0 0 0 3 4 28
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 1 4 9
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
3 0 0 0 0 0 0 0 3
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 1 3 0 5
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
9 0 0 0 0 0 0 1 10
นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 0 1
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
33 9 7 6 1 1 4 11 72
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
5 1 0 0 0 0 1 0 7
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1 0 0 0 0 0 0 2 3
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
2 0 0 0 0 0 0 1 3
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 1 0 0 1
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  252
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
8 0 0 0 0 0 1 3 12
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
1 0 0 0 0 0 0 7 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
7 0 0 0 0 0 1 0 8
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
4 0 0 0 0 0 0 1 5
รวมทั้งหมด  33
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 1 0 0 0 0 0 2
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 1 0 0 0 0 0 0 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 0 0 0 0 0 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 1 0 0 0 0 0 0 4
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 2 2
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
30 10 1 2 0 0 4 0 47
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
4 1 0 1 0 0 0 0 6
รวมทั้งหมด  65
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
19 0 2 3 0 0 1 5 30
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
2 0 0 0 0 0 3 0 5
ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
36 0 1 0 0 0 2 4 43
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
16 0 0 0 0 0 1 1 18
รวมทั้งหมด  96
 
ผู้สมัครที่ชำระเงิน จำนวน 3158 คน