จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 ขาณุวิทยา 0 0 1 0 1 0 1 0 3
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 0 2 0 1 0 0 2 0 5
5 คลองลานวิทยา 13 0 0 1 0 0 2 0 16
6 โค้งไผ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 0 0 0 2 0 0 1 0 3
10 วัชรวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 3 0 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  41
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
12 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 เชียงของวิทยาคม 2 4 0 1 0 0 6 0 13
14 เชียงรายวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 เชียงแสนวิทยาคม 7 0 1 0 0 0 3 1 12
16 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
17 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 0 0 0 2 0 4
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 5 1 0 1 0 0 0 0 7
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 1 0 1 0 0 2 0 4
20 เทิงวิทยาคม 6 1 3 0 0 1 1 0 12
21 นครวิทยาคม 1 0 1 0 0 0 1 0 3
22 นุชนาถอนุสรณ์ 5 0 0 0 0 1 2 0 8
23 บ้านแซววิทยาคม 1 0 1 1 1 0 2 0 6
24 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
25 บุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 ปล้องวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
27 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
28 พานพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 2 2 10
29 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1 2
30 แม่เจดีย์วิทยาคม 27 1 1 0 0 0 3 3 35
31 แม่ลาววิทยาคม 0 2 0 0 0 0 0 0 2
32 แม่สรวยวิทยาคม 6 2 0 2 0 0 1 0 11
33 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 2 2 0 0 0 2 1 11
34 แม่อ้อวิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 0 3
35 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 4 0 0 0 0 0 0 0 4
36 ลูกรักเชียงของ 0 1 0 0 0 0 1 0 2
37 วัดครึ่งใต้วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 วาวีวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 3 0 5
40 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 0 0 0 0 0 1 0 4
43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 เวียงแก่นวิทยาคม 1 2 0 0 1 0 2 1 7
45 เวียงชัยวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 3 0 0 0 0 2 6 31
47 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 0 0 0 0 0 0 0 2
48 สหศาสตร์ศึกษา 3 1 1 0 0 0 1 0 6
49 สันติคีรีวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
50 สันติวิทยา 0 1 0 0 0 0 1 0 2
51 สามัคคีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
52 ห้วยสักวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 11 1 1 3 0 0 2 2 20
รวมทั้งหมด  251
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
54 กศน. อำเภอจอมทอง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
55 กศน. อำเภอดอยหล่อ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
56 กศน. อำเภอฝาง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
57 กศน. อำเภอแม่แจ่ม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
58 กศน. อำเภอแม่แตง 1 0 0 0 0 0 0 1 2
59 กศน. อำเภอสะเมิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61 กาวิละวิทยาลัย 14 0 0 1 0 1 3 10 29
62 แกน้อยศึกษา 1 0 0 0 1 0 1 0 3
63 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
64 เขื่อนผากวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65 จอมทอง 61 0 1 3 1 0 2 16 84
66 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 1 0 0 0 0 0 0 3
67 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 6 0 0 0 1 0 0 0 7
68 เชตุพนศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 0 4
69 เชียงดาววิทยาคม 46 4 1 4 1 0 2 17 75
70 เชียงใหม่คริสเตียน 6 0 1 0 0 0 6 7 20
71 เชียงใหม่มัธยม 8 2 2 0 1 1 2 1 17
72 ไชยปราการ 12 0 2 0 1 0 3 11 29
73 ดอยเต่าวิทยาคม 36 1 0 0 2 0 3 6 48
74 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 41 0 1 0 0 0 2 0 44
75 ดาราวิทยาลัย 2 0 0 1 0 1 1 0 5
76 เทพบดินทร์วิทยา 16 1 0 0 0 1 0 3 21
77 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 14 12 0 3 1 0 3 0 33
78 ธรรมราชศึกษา 13 1 0 0 0 1 1 0 16
79 นวมินทราชูทิศ พายัพ 23 1 2 0 0 0 2 2 30
80 บ้านกาดวิทยาคม 17 3 1 0 0 0 0 0 21
81 บ้านปางอุ๋ง 3 0 0 0 0 0 2 0 5
82 บ้านแม่แฮเหนือ 6 3 0 0 1 0 2 0 12
83 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 3 0 0 0 0 0 0 0 3
84 ฝางชนูปถัมภ์ 64 4 9 4 7 1 1 16 106
85 ฝางธรรมศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
87 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 5 0 0 0 0 0 1 0 6
88 พระหฤทัย 6 0 0 0 0 0 2 1 9
89 พร้าววิทยาคม 82 1 0 0 0 0 2 0 85
90 พิงครัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
92 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 18 1 0 0 0 0 0 0 19
93 แม่แจ่ม 49 3 2 0 0 0 3 4 61
94 แม่ตื่นวิทยาคม 15 1 0 0 0 0 2 0 18
95 แม่แตง 16 2 0 3 1 0 2 3 27
96 แม่โถวิทยาคม 7 0 0 1 1 0 3 1 13
97 แม่ริมวิทยาคม 49 4 1 4 1 2 1 12 75
98 แม่วินสามัคคี 2 0 0 0 0 0 2 0 4
99 แม่หอพระวิทยาคม 10 1 0 0 0 0 2 0 13
100 แม่ออนวิทยาลัย 11 0 0 0 0 0 1 1 13
101 แม่อายวิทยาคม 39 1 4 4 0 0 3 1 52
102 ยุพราชวิทยาลัย 13 1 2 1 0 0 0 1 18
103 รังษีวิทยา 21 3 0 0 0 0 1 11 36
104 รัตนาเอื้อวิทยา 9 1 0 0 0 0 4 0 14
105 ราชประชานุเคราะห์ 30 3 3 1 1 0 0 1 0 9
106 ราชประชานุเคราะห์ 31 12 1 1 3 3 0 4 0 24
107 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 1 1 2
108 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 11 5 1 0 0 0 4 0 21
109 วชิราลัย 4 10 0 0 0 0 0 2 16
110 วัฒโนทัยพายัพ 33 1 1 1 0 0 5 1 42
111 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
112 วารีเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 4 1 0 1 0 0 1 1 8
114 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 4 0 1 0 0 0 4 1 10
115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 2
116 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4 2 0 1 1 0 0 4 12
117 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2 0 0 0 0 0 0 1 3
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 13 0 1 0 0 1 2 5 22
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 5 0 0 0 1 0 0 0 6
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 5 0 0 0 0 0 3 0 8
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
122 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 0 7 12 0 0 0 0 19
123 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 2 1 0 0 0 0 0 0 3
124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 15 2 0 1 2 1 7 6 34
125 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 เวียงแหงวิทยาคม 17 0 0 0 0 0 1 0 18
127 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 1 0 0 0 0 0 0 3
128 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 21 2 0 0 1 0 2 1 27
129 สหมิตรวิทยา 12 1 0 0 0 0 1 0 14
130 สองแคววิทยาคม 6 0 0 0 1 0 7 0 14
131 สะเมิงพิทยาคม 23 0 1 0 0 0 2 1 27
132 สันกำแพง 33 7 6 1 2 0 3 0 52
133 สันติสุข 16 1 0 1 1 0 3 2 24
134 สันทรายวิทยาคม 17 1 1 1 2 0 7 5 34
135 สันป่าตองวิทยาคม 31 1 1 1 0 0 4 5 43
136 สันป่ายางวิทยาคม 9 1 0 1 0 0 3 4 18
137 สัพพัญญูวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
138 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
139 สามัคคีวิทยาทาน 5 0 0 0 0 0 0 1 6
140 สารภีพิทยาคม 18 0 5 3 1 0 9 4 40
141 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
142 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 หอพระ 10 0 1 1 0 1 3 1 17
144 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 25 3 0 1 0 0 4 8 41
145 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 0 5 7
146 อภัยอริยศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 อมก๋อยวิทยาคม 17 5 8 4 0 0 3 2 39
148 อรุโณทัยวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 0 4
149 ฮอดพิทยาคม 43 2 2 1 0 0 4 4 56
รวมทั้งหมด  1832
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
150 กศน. อำเภอท่าสองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
151 กศน. อำเภอพบพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
152 กศน. อำเภอแม่ระมาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 ตากพิทยาคม 17 2 1 0 0 0 2 1 23
155 ท่าสองยางวิทยาคม 11 3 0 0 0 0 3 1 18
156 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
157 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 3 0 0 0 0 1 0 9
158 นาโบสถ์พิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
159 บ้านกล้อทอ 7 0 1 0 0 0 1 0 9
160 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 13 2 0 2 0 0 8 2 27
161 บ้านแม่ระเมิง 1 1 0 0 0 0 1 0 3
162 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 8 1 0 0 0 0 0 0 9
163 บ้านแม่อุสุวิทยา 11 0 0 1 0 0 0 3 15
164 ป่าไม้อุทิศ 4 3 0 1 0 0 0 4 1 9
165 ผดุงปัญญา 6 0 0 1 1 0 0 5 13
166 พบพระวิทยาคม 14 4 1 1 2 0 3 2 27
167 พลูหลวงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
168 ภัทรวิทยา 8 1 0 0 0 0 1 0 10
169 แม่กุวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 4 0 5
170 แม่ปะวิทยาคม 12 0 0 0 0 1 2 0 15
171 แม่ระมาดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 0 5
172 ราชประชานุเคราะห์ 55 8 2 1 2 1 0 4 0 18
173 วังประจบวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 2 0 3
174 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 0 0 0 0 0 1 2
175 สรรพวิทยาคม 11 1 5 2 0 0 6 0 25
176 สามเงาวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
177 อุ้มผางวิทยาคม 8 2 0 0 1 0 2 0 13
รวมทั้งหมด  269
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
178 ชุมแสงชนูทิศ 6 0 0 1 0 0 0 0 7
179 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
180 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 1 0 0 0 1 1 3
181 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
182 ไพศาลีพิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
183 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
184 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
185 สตรีนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
186 หนองบัว 3 0 0 0 0 0 0 0 3
187 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  22
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
188 เชียงกลางประชาพัฒนา 8 0 1 0 0 0 1 0 10
189 ตาลชุมพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
190 ท่าวังผาพิทยาคม 4 6 0 0 0 0 3 1 14
191 ทุ่งช้าง 10 1 0 0 1 0 1 0 13
192 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
193 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 5 0 1 0 1 0 0 0 7
194 น่านคริสเตียนศึกษา 4 1 0 0 1 0 2 0 8
195 น่านนคร 1 0 0 3 0 0 3 0 7
196 น่านประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 นาน้อย 10 2 4 2 0 0 2 5 25
198 นาหมื่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ่อเกลือ 5 1 0 1 0 0 2 0 9
200 บ้านหลวง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
201 ปัว 29 4 1 1 3 1 5 19 63
202 พระธาตุพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
203 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 มัธยมป่ากลาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
206 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1 2 0 0 0 0 0 0 3
207 เมืองแงง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 เมืองยมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 0 2
209 แม่จริม 2 2 0 0 0 0 2 2 8
210 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 0 0 0 0 3 0 3
211 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 1 0 0 0 0 0 3 4
212 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 0 1 0 0 0 0 2
213 ศรีนครน่าน 4 0 0 0 0 0 0 0 4
214 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 15 2 2 1 1 0 4 4 29
215 สตรีศรีน่าน 5 0 1 2 0 0 2 2 12
216 สันติสุขพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
217 สา 7 1 1 1 3 0 4 14 31
218 สารทิศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  271
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
219 ขุนควรวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
220 จุนวิทยาคม 4 1 0 0 1 0 2 1 9
221 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
222 เชียงคำวิทยาคม 27 9 5 1 1 1 4 3 51
223 เชียงม่วนวิทยาคม 8 1 2 0 0 0 3 1 15
224 ดงเจนวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 4 1 8
225 ดอกคำใต้วิทยาคม 6 4 0 1 0 0 0 1 12
226 ตามฝันแม่ใจ 2 0 0 0 0 0 0 1 3
227 ถ้ำปินวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 1 3
228 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 7 0 0 0 0 0 0 0 7
229 ปงพัฒนาวิทยาคม 2 2 1 1 0 0 3 0 9
230 ปงรัชดาภิเษก 13 0 0 0 0 0 2 0 15
231 ปิยมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 ฝายกวางวิทยาคม 3 0 4 1 0 0 1 0 9
233 พะเยาพิทยาคม 12 1 2 2 1 0 3 0 21
234 พินิตประสาธน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
236 ภูซางวิทยาคม 4 1 0 0 1 0 3 0 9
237 แม่ใจวิทยาคม 5 1 0 0 0 0 2 0 8
238 ราชประชานุเคราะห์ 24 2 0 0 0 0 0 1 0 3
239 วัดหย่วนวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
240 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
241 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  196
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
244 ตะพานหิน 4 0 0 1 0 0 4 0 9
245 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
246 พิจิตรพิทยาคม 0 3 1 0 0 0 0 0 4
247 วชิรบารมีพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
248 สระหลวงพิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 3
249 หนองโสนพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
รวมทั้งหมด  21
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
250 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
251 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
252 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 นครไทย 3 0 0 0 0 0 0 0 3
254 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
255 เนินสะอาดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
256 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บางกลางท่าวพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
258 ผดุงราษฎร์ 1 0 0 0 0 0 3 0 4
259 พรหมพิรามวิทยา 1 0 2 1 0 0 2 0 6
260 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
261 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
262 ราชประชานุเคราะห์ 23 1 0 0 0 0 0 0 0 1
263 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  27
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
264 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 3 0 0 0 0 0 0 3
265 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 1 0 0 0 0 2 0 4
266 เนินพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
267 บ้านเข็กน้อย 12 0 0 0 0 1 0 1 14
268 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
269 บึงสามพันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
270 เพชรบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 0 0 2 0 4
271 เมืองราดวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
272 ราชประชานุเคราะห์ 57 2 1 0 0 0 0 1 0 4
273 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
274 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 0 0 0 0 0 0 0 1
275 หล่มเก่าพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
276 หล่มสักวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 1 0 3
รวมทั้งหมด  40
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
277 กศน. อำเภอเด่นชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
278 เจริญราษฎร์ 5 0 1 1 0 0 1 0 8
279 ถิ่นโอภาสวิทยา 4 0 1 0 0 0 1 0 6
280 ท่าข้ามวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
281 เทพนารี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
282 เทพพิทักษ์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
283 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 7 0 1 0 0 0 3 0 11
284 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 11 2 1 3 0 0 2 0 19
285 ม่วงไข่พิทยาคม 1 0 0 1 0 0 1 0 3
286 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
287 ร้องกวางอนุสรณ์ 15 0 0 1 0 0 5 0 21
288 ลองวิทยา 13 6 1 0 0 0 4 3 27
289 วังชิ้นวิทยา 14 0 0 0 0 0 2 0 16
290 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 1 0 0 0 0 1 0 2
291 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 7 0 1 0 0 0 7 4 19
292 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 3 1 0 0 0 0 1 0 5
293 สรอยเสรีวิทยา 4 2 0 4 2 0 0 1 13
294 สองพิทยาคม 9 4 0 1 1 0 2 0 17
295 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 0 0 2 0 0 3 2 9
296 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 2 1 1 1 0 0 3 6 14
297 ห้วยม้าวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
298 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 1 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  202
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
299 กศน. อำเภอปาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
300 ขุนยวมวิทยา 16 10 1 1 4 0 7 2 41
301 เฉลิมรัชวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 0 5
302 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 10 3 0 1 0 0 3 3 20
303 บ้านโพซอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
304 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 12 1 1 1 0 0 2 1 18
305 ปายวิทยาคาร 28 1 2 1 1 0 2 4 39
306 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 20 1 0 2 0 0 3 10 36
307 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 75 3 2 1 0 1 6 3 91
308 ราชประชานุเคราะห์ 21 18 0 0 0 0 0 2 13 33
309 ราชประชานุเคราะห์ 22 7 1 0 1 0 0 1 0 10
310 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 0 0 0 0 0 0 0 8
311 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 0 0 1 0 0 1 1 4
312 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 5 0 0 0 0 0 2 1 8
313 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 7 8 2 4 0 0 3 0 24
314 สบเมยวิทยาคม 25 1 1 0 0 0 3 0 30
315 สังวาลย์วิทยา 4 0 0 0 1 0 1 0 6
316 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 61 5 3 1 0 0 3 8 81
รวมทั้งหมด  456
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
317 เกาะคาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
318 แจ้ห่มวิทยา 3 0 1 0 0 0 1 2 7
319 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 0 2 2 0 0 0 1 7
320 เถินวิทยา 5 0 3 1 0 0 2 0 11
321 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
322 ประชารัฐธรรมคุณ 9 5 1 2 0 0 5 1 23
323 ประชาราชวิทยา 5 0 0 0 0 0 2 0 7
324 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
325 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 0 0 0 0 3
326 มัธยมวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
327 เมืองปานวิทยา 6 0 0 0 0 0 1 0 7
328 แม่พริกวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
329 แม่เมาะวิทยา 3 0 0 0 0 0 1 0 4
330 ลำปางกัลยาณี 2 0 1 1 1 0 2 2 9
331 วังเหนือวิทยา 5 1 0 0 0 0 2 0 8
332 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 0 0 0 0 0 1 0 3
333 เวียงมอกวิทยา 9 0 0 0 0 0 1 0 10
334 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
335 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 2 0 0 0 0 0 0 1 3
336 สบปราบพิทยาคม 7 1 6 0 0 0 2 1 17
337 เสริมงามวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 1 1 6
338 ไหล่หินวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
339 อัสสัมชัญลำปาง 2 1 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  137
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
340 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 32 5 4 3 0 0 1 1 46
341 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 9 0 0 1 0 0 0 0 10
342 ทาขุมเงินวิทยาคาร 11 0 0 0 0 0 1 1 13
343 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 14 2 0 0 0 0 0 0 16
344 ธรรมสาธิตศึกษา 3 4 0 0 0 0 0 0 7
345 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 25 1 1 2 1 0 2 8 40
346 นาทรายวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 0 0 4
347 น้ำดิบวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 2 1 13
348 บ้านแป้นพิทยาคม 4 0 0 1 0 0 3 2 10
349 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 2 0 1 0 0 1 0 4
350 ป่าซาง 9 1 1 0 0 0 2 1 14
351 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 6 1 0 3 1 0 2 8 21
352 เมธีวุฒิกร 7 1 0 0 0 0 3 1 12
353 แม่ทาวิทยาคม 8 0 1 1 1 0 2 0 13
354 ราชประชานุเคราะห์ 26 9 0 0 1 0 0 3 1 14
355 วชิรป่าซาง 9 3 0 0 0 1 2 6 21
356 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 1 0 0 0 0 3 0 4
357 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 5 0 0 0 0 0 2 5 12
358 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 1 1
359 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจลำพูน 0 1 0 0 0 0 0 0 1
360 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 1 0 0 1 0 0 0 0 2
361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 0 1 0 1 0 0 0 0 2
362 เวียงเจดีย์วิทยา 15 1 1 0 1 0 2 3 23
363 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 44 5 5 2 1 0 5 10 72
364 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 3 0 0 0 0 0 0 0 3
365 อุโมงค์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
รวมทั้งหมด  381
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
366 คีรีมาศพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
367 ชัยมงคลพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
368 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 14 2 0 1 1 0 4 3 25
369 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 0 0 2 0 3
370 เทศบาลวัดไทยชุมพล 1 0 0 0 0 0 0 0 1
371 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 3 0 0 0 0 0 0 2 5
372 บ้านด่านลานหอยวิทยา 7 1 0 0 0 0 1 0 9
373 เมืองเชลียง 12 1 1 1 0 0 3 0 18
374 ยางซ้ายพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
375 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0 0 0 2 0 0 0 0 2
376 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
377 ศรีนคร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
378 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
379 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
380 สวรรค์อนันต์วิทยา 8 0 0 0 0 0 1 0 9
381 สุโขทัยวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 3 4 22
382 หนองตูมวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
383 อุดมดรุณี 9 0 0 0 0 0 4 2 15
รวมทั้งหมด  120
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
384 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
385 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 2 0 0 0 1 0 1 0 4
386 บ้านโคกวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
387 พิชัย 0 0 0 1 0 0 0 0 1
388 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
389 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
390 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
391 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  15
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
392 ทัพทันอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
393 หนองฉางวิทยา 3 0 0 0 0 0 1 0 4
รวมทั้งหมด  5
 
ผู้สมัครทั้งหมด 4286 คน