จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
2 ขาณุวิทยา 3 450 10 460
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
4 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 2 300 10 310
5 คลองลานวิทยา 14 2100 10 2110
6 โค้งไผ่วิทยา 0 - - -
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 2 300 10 310
8 ปางศิลาทองศึกษา 2 300 10 310
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 3 450 10 460
10 วัชรวิทยา 1 150 10 160
11 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
12 คริสเตียนแสงประทีป 0 - - -
13 เชียงของวิทยาคม 8 1200 10 1210
14 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
15 เชียงแสนวิทยาคม 10 1500 10 1510
16 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 2 300 10 310
17 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2 300 10 310
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 7 1050 10 1060
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 1 150 10 160
20 เทิงวิทยาคม 10 1500 10 1510
21 นครวิทยาคม 3 450 10 460
22 นุชนาถอนุสรณ์ 6 900 10 910
23 บ้านแซววิทยาคม 2 300 10 310
24 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 - - -
25 บุญเรืองวิทยาคม 0 - - -
26 ปล้องวิทยาคม 1 150 10 160
27 พญาเม็งราย 3 450 10 460
28 พานพิทยาคม 6 900 10 910
29 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 - - -
30 แม่เจดีย์วิทยาคม 27 4050 10 4060
31 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
32 แม่สรวยวิทยาคม 9 1350 10 1360
33 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 9 1350 10 1360
34 แม่อ้อวิทยาคม 1 150 10 160
35 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 4 600 10 610
36 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
37 วัดครึ่งใต้วิทยา 0 - - -
38 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 1 150 10 160
39 วาวีวิทยาคม 1 150 10 160
40 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 0 - - -
41 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 - - -
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 450 10 460
43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 0 - - -
44 เวียงแก่นวิทยาคม 5 750 10 760
45 เวียงชัยวิทยาคม 0 - - -
46 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 25 3750 10 3760
47 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 - - -
48 สหศาสตร์ศึกษา 4 600 10 610
49 สันติคีรีวิทยาคม 5 750 10 760
50 สันติวิทยา 1 150 10 160
51 สามัคคีวิทยาคม 1 150 10 160
52 ห้วยสักวิทยาคม 0 - - -
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 16 2400 10 2410
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
54 กศน. อำเภอจอมทอง 0 - - -
55 กศน. อำเภอดอยหล่อ 0 - - -
56 กศน. อำเภอฝาง 0 - - -
57 กศน. อำเภอแม่แจ่ม 0 - - -
58 กศน. อำเภอแม่แตง 2 300 10 310
59 กศน. อำเภอสะเมิง 0 - - -
60 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 - - -
61 กาวิละวิทยาลัย 17 2550 10 2560
62 แกน้อยศึกษา 3 450 10 460
63 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 150 10 160
64 เขื่อนผากวิทยา 1 150 10 160
65 จอมทอง 75 11250 10 11260
66 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 150 10 160
67 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 5 750 10 760
68 เชตุพนศึกษา 3 450 10 460
69 เชียงดาววิทยาคม 62 9300 10 9310
70 เชียงใหม่คริสเตียน 9 1350 10 1360
71 เชียงใหม่มัธยม 17 2550 10 2560
72 ไชยปราการ 18 2700 10 2710
73 ดอยเต่าวิทยาคม 36 5400 10 5410
74 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 39 5850 10 5860
75 ดาราวิทยาลัย 2 300 10 310
76 เทพบดินทร์วิทยา 14 2100 10 2110
77 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 28 4200 10 4210
78 ธรรมราชศึกษา 14 2100 10 2110
79 นวมินทราชูทิศ พายัพ 28 4200 10 4210
80 บ้านกาดวิทยาคม 20 3000 10 3010
81 บ้านปางอุ๋ง 4 600 10 610
82 บ้านแม่แฮเหนือ 11 1650 10 1660
83 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 2 300 10 310
84 ฝางชนูปถัมภ์ 78 11700 10 11710
85 ฝางธรรมศึกษา 0 - - -
86 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 150 10 160
87 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 6 900 10 910
88 พระหฤทัย 9 1350 10 1360
89 พร้าววิทยาคม 84 12600 10 12610
90 พิงครัตน์ 3 450 10 460
91 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1 150 10 160
92 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 16 2400 10 2410
93 แม่แจ่ม 53 7950 10 7960
94 แม่ตื่นวิทยาคม 13 1950 10 1960
95 แม่แตง 25 3750 10 3760
96 แม่โถวิทยาคม 7 1050 10 1060
97 แม่ริมวิทยาคม 62 9300 10 9310
98 แม่วินสามัคคี 1 150 10 160
99 แม่หอพระวิทยาคม 8 1200 10 1210
100 แม่ออนวิทยาลัย 11 1650 10 1660
101 แม่อายวิทยาคม 45 6750 10 6760
102 ยุพราชวิทยาลัย 14 2100 10 2110
103 รังษีวิทยา 29 4350 10 4360
104 รัตนาเอื้อวิทยา 11 1650 10 1660
105 ราชประชานุเคราะห์ 30 7 1050 10 1060
106 ราชประชานุเคราะห์ 31 19 2850 10 2860
107 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 300 10 310
108 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 18 2700 10 2710
109 วชิราลัย 13 1950 10 1960
110 วัฒโนทัยพายัพ 27 4050 10 4060
111 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 150 10 160
112 วารีเชียงใหม่ 0 - - -
113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 300 10 310
114 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2 300 10 310
115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
116 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5 750 10 760
117 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2 300 10 310
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 13 1950 10 1960
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 2 300 10 310
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 150 10 160
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
122 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 8 1200 10 1210
123 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 2 300 10 310
124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 13 1950 10 1960
125 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
126 เวียงแหงวิทยาคม 14 2100 10 2110
127 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 300 10 310
128 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 27 4050 10 4060
129 สหมิตรวิทยา 9 1350 10 1360
130 สองแคววิทยาคม 8 1200 10 1210
131 สะเมิงพิทยาคม 24 3600 10 3610
132 สันกำแพง 42 6300 10 6310
133 สันติสุข 18 2700 10 2710
134 สันทรายวิทยาคม 24 3600 10 3610
135 สันป่าตองวิทยาคม 30 4500 10 4510
136 สันป่ายางวิทยาคม 13 1950 10 1960
137 สัพพัญญูวิทยา 0 - - -
138 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
139 สามัคคีวิทยาทาน 6 900 10 910
140 สารภีพิทยาคม 29 4350 10 4360
141 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
142 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 2 300 10 310
143 หอพระ 10 1500 10 1510
144 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 28 4200 10 4210
145 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 3 450 10 460
146 อภัยอริยศึกษา 0 - - -
147 อมก๋อยวิทยาคม 35 5250 10 5260
148 อรุโณทัยวิทยาคม 4 600 10 610
149 ฮอดพิทยาคม 48 7200 10 7210
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
150 กศน. อำเภอท่าสองยาง 1 150 10 160
151 กศน. อำเภอพบพระ 0 - - -
152 กศน. อำเภอแม่ระมาด 1 150 10 160
153 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 150 10 160
154 ตากพิทยาคม 16 2400 10 2410
155 ท่าสองยางวิทยาคม 12 1800 10 1810
156 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 2 300 10 310
157 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 900 10 910
158 นาโบสถ์พิทยาคม 1 150 10 160
159 บ้านกล้อทอ 6 900 10 910
160 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 14 2100 10 2110
161 บ้านแม่ระเมิง 2 300 10 310
162 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 450 10 460
163 บ้านแม่อุสุวิทยา 7 1050 10 1060
164 ป่าไม้อุทิศ 4 5 750 10 760
165 ผดุงปัญญา 7 1050 10 1060
166 พบพระวิทยาคม 20 3000 10 3010
167 พลูหลวงวิทยา 1 150 10 160
168 ภัทรวิทยา 8 1200 10 1210
169 แม่กุวิทยาคม 3 450 10 460
170 แม่ปะวิทยาคม 12 1800 10 1810
171 แม่ระมาดวิทยาคม 5 750 10 760
172 ราชประชานุเคราะห์ 55 10 1500 10 1510
173 วังประจบวิทยาคม 3 450 10 460
174 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 - - -
175 สรรพวิทยาคม 12 1800 10 1810
176 สามเงาวิทยาคม 3 450 10 460
177 อุ้มผางวิทยาคม 9 1350 10 1360
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
178 ชุมแสงชนูทิศ 6 900 10 910
179 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 450 10 460
180 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2 300 10 310
181 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 - - -
182 ไพศาลีพิทยา 0 - - -
183 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 0 - - -
184 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 150 10 160
185 สตรีนครสวรรค์ 1 150 10 160
186 หนองบัว 2 300 10 310
187 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1 150 10 160
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
188 เชียงกลางประชาพัฒนา 10 1500 10 1510
189 ตาลชุมพิทยาคม 2 300 10 310
190 ท่าวังผาพิทยาคม 7 1050 10 1060
191 ทุ่งช้าง 12 1800 10 1810
192 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 - - -
193 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 7 1050 10 1060
194 น่านคริสเตียนศึกษา 7 1050 10 1060
195 น่านนคร 0 - - -
196 น่านประชาอุทิศ 2 300 10 310
197 นาน้อย 20 3000 10 3010
198 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
199 บ่อเกลือ 9 1350 10 1360
200 บ้านหลวง 1 150 10 160
201 ปัว 45 6750 10 6760
202 พระธาตุพิทยาคม 2 300 10 310
203 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 150 10 160
204 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 1 150 10 160
205 มัธยมป่ากลาง 2 300 10 310
206 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
207 เมืองแงง 1 150 10 160
208 เมืองยมวิทยาคาร 2 300 10 310
209 แม่จริม 8 1200 10 1210
210 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 - - -
211 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
212 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 2 300 10 310
213 ศรีนครน่าน 3 450 10 460
214 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 18 2700 10 2710
215 สตรีศรีน่าน 7 1050 10 1060
216 สันติสุขพิทยาคม 2 300 10 310
217 สา 21 3150 10 3160
218 สารทิศพิทยาคม 1 150 10 160
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
219 ขุนควรวิทยาคม 4 600 10 610
220 จุนวิทยาคม 6 900 10 910
221 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 150 10 160
222 เชียงคำวิทยาคม 39 5850 10 5860
223 เชียงม่วนวิทยาคม 13 1950 10 1960
224 ดงเจนวิทยาคม 5 750 10 760
225 ดอกคำใต้วิทยาคม 11 1650 10 1660
226 ตามฝันแม่ใจ 3 450 10 460
227 ถ้ำปินวิทยาคม 3 450 10 460
228 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 5 750 10 760
229 ปงพัฒนาวิทยาคม 4 600 10 610
230 ปงรัชดาภิเษก 15 2250 10 2260
231 ปิยมิตรวิทยา 1 150 10 160
232 ฝายกวางวิทยาคม 7 1050 10 1060
233 พะเยาพิทยาคม 14 2100 10 2110
234 พินิตประสาธน์ 1 150 10 160
235 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
236 ภูซางวิทยาคม 8 1200 10 1210
237 แม่ใจวิทยาคม 5 750 10 760
238 ราชประชานุเคราะห์ 24 3 450 10 460
239 วัดหย่วนวิทยา 2 300 10 310
240 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
241 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 1 150 10 160
242 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 0 - - -
243 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
244 ตะพานหิน 4 600 10 610
245 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 - - -
246 พิจิตรพิทยาคม 4 600 10 610
247 วชิรบารมีพิทยาคม 0 - - -
248 สระหลวงพิทยาคม 2 300 10 310
249 หนองโสนพิทยาคม 2 300 10 310
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
250 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ 0 - - -
251 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 150 10 160
252 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 150 10 160
253 นครไทย 3 450 10 460
254 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 2 300 10 310
255 เนินสะอาดวิทยาคม 0 - - -
256 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 - - -
257 บางกลางท่าวพิทยาคม 0 - - -
258 ผดุงราษฎร์ 2 300 10 310
259 พรหมพิรามวิทยา 4 600 10 610
260 พิษณุโลกพิทยาคม 0 - - -
261 พุทธชินราชพิทยา 1 150 10 160
262 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 - - -
263 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
264 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 450 10 460
265 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 4 600 10 610
266 เนินพิทยาคม 1 150 10 160
267 บ้านเข็กน้อย 12 1800 10 1810
268 บ้านทับเบิกร่วมใจ 0 - - -
269 บึงสามพันวิทยาคม 0 - - -
270 เพชรบูรณ์วิทยา 4 600 10 610
271 เมืองราดวิทยาคม 0 - - -
272 ราชประชานุเคราะห์ 57 3 450 10 460
273 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
274 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 - - -
275 หล่มเก่าพิทยาคม 2 300 10 310
276 หล่มสักวิทยาคม 1 150 10 160
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
277 กศน. อำเภอเด่นชัย 1 150 10 160
278 เจริญราษฎร์ 7 1050 10 1060
279 ถิ่นโอภาสวิทยา 6 900 10 910
280 ท่าข้ามวิทยาคม 1 150 10 160
281 เทพนารี 0 - - -
282 เทพพิทักษ์วิทยา 1 150 10 160
283 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 9 1350 10 1360
284 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 14 2100 10 2110
285 ม่วงไข่พิทยาคม 0 - - -
286 เมืองแพร่ 0 - - -
287 ร้องกวางอนุสรณ์ 17 2550 10 2560
288 ลองวิทยา 23 3450 10 3460
289 วังชิ้นวิทยา 13 1950 10 1960
290 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 - - -
291 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 8 1200 10 1210
292 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 5 750 10 760
293 สรอยเสรีวิทยา 11 1650 10 1660
294 สองพิทยาคม 10 1500 10 1510
295 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 8 1200 10 1210
296 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 10 1500 10 1510
297 ห้วยม้าวิทยาคม 4 600 10 610
298 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 3 450 10 460
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
299 กศน. อำเภอปาย 1 150 10 160
300 ขุนยวมวิทยา 27 4050 10 4060
301 เฉลิมรัชวิทยาคม 5 750 10 760
302 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 16 2400 10 2410
303 บ้านโพซอ 1 150 10 160
304 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 16 2400 10 2410
305 ปายวิทยาคาร 37 5550 10 5560
306 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 31 4650 10 4660
307 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 66 9900 10 9910
308 ราชประชานุเคราะห์ 21 25 3750 10 3760
309 ราชประชานุเคราะห์ 22 9 1350 10 1360
310 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 1200 10 1210
311 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
312 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 8 1200 10 1210
313 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 8 1200 10 1210
314 สบเมยวิทยาคม 17 2550 10 2560
315 สังวาลย์วิทยา 6 900 10 910
316 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 72 10800 10 10810
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
317 เกาะคาวิทยาคม 0 - - -
318 แจ้ห่มวิทยา 3 450 10 460
319 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 4 600 10 610
320 เถินวิทยา 11 1650 10 1660
321 บ้านใหม่วิทยา 0 - - -
322 ประชารัฐธรรมคุณ 11 1650 10 1660
323 ประชาราชวิทยา 7 1050 10 1060
324 ประชาวิทย์ 0 - - -
325 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 300 10 310
326 มัธยมวิทยา 0 - - -
327 เมืองปานวิทยา 6 900 10 910
328 แม่พริกวิทยา 0 - - -
329 แม่เมาะวิทยา 3 450 10 460
330 ลำปางกัลยาณี 6 900 10 910
331 วังเหนือวิทยา 8 1200 10 1210
332 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
333 เวียงมอกวิทยา 7 1050 10 1060
334 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 - - -
335 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 150 10 160
336 สบปราบพิทยาคม 12 1800 10 1810
337 เสริมงามวิทยาคม 4 600 10 610
338 ไหล่หินวิทยา 1 150 10 160
339 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
340 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 39 5850 10 5860
341 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 4 600 10 610
342 ทาขุมเงินวิทยาคาร 11 1650 10 1660
343 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 11 1650 10 1660
344 ธรรมสาธิตศึกษา 7 1050 10 1060
345 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 31 4650 10 4660
346 นาทรายวิทยาคม 3 450 10 460
347 น้ำดิบวิทยาคม 11 1650 10 1660
348 บ้านแป้นพิทยาคม 7 1050 10 1060
349 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 4 600 10 610
350 ป่าซาง 12 1800 10 1810
351 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 15 2250 10 2260
352 เมธีวุฒิกร 10 1500 10 1510
353 แม่ทาวิทยาคม 13 1950 10 1960
354 ราชประชานุเคราะห์ 26 12 1800 10 1810
355 วชิรป่าซาง 21 3150 10 3160
356 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
357 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
358 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 - - -
359 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจลำพูน 1 150 10 160
360 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 - - -
361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 0 - - -
362 เวียงเจดีย์วิทยา 17 2550 10 2560
363 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 56 8400 10 8410
364 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 2 300 10 310
365 อุโมงค์วิทยาคม 2 300 10 310
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
366 คีรีมาศพิทยาคม 0 - - -
367 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
368 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 19 2850 10 2860
369 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 450 10 460
370 เทศบาลวัดไทยชุมพล 1 150 10 160
371 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5 750 10 760
372 บ้านด่านลานหอยวิทยา 8 1200 10 1210
373 เมืองเชลียง 13 1950 10 1960
374 ยางซ้ายพิทยาคม 3 450 10 460
375 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0 - - -
376 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 - - -
377 ศรีนคร 0 - - -
378 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 - - -
379 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 0 - - -
380 สวรรค์อนันต์วิทยา 8 1200 10 1210
381 สุโขทัยวิทยาคม 19 2850 10 2860
382 หนองตูมวิทยา 0 - - -
383 อุดมดรุณี 6 900 10 910
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
384 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 - - -
385 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 2 300 10 310
386 บ้านโคกวิทยาคม 1 150 10 160
387 พิชัย 0 - - -
388 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 - - -
389 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 - - -
390 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
391 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 150 10 160
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
392 ทัพทันอนุสรณ์ 0 - - -
393 หนองฉางวิทยา 2 300 10 310