รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่
รายละเอียดการรับสมัคร
21 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัคร
บันทึกประวัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
6 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563
รายละเอียดการรายงานตัว
ประเภทที่รับสมัคร
ที่ ประเภทที่รับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
ที่ ประเภทที่รับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ผลการเรียนดี
 1. หักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป)
 2. หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3 ภาคเรียน
 3. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
 5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  • เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 7. คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
  • มีจิตใจมุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
  • ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
  • ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ
2 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ผู้สมัครได้รับรางวัลด้านกีฬา ในระดับจังหวัด หรือ ระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
3 ผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 • หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
4 ผู้มีความพิการ ผู้สมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
กำหนดการการรับสมัคร
วันเดือนปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
วันเดือนปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
21 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดส่งประกาศ Username และ Password ไปยังสถานศึกษา
21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
17-25 ธันวาคม 2562
 1. สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบผ่าน http://www.tcas.cmru.ac.th/
 2. สถานศึกษาพิมพ์ใบสรุปรายชื่อ ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร และนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
6 มกราคม 2563 สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ / ประเภทที่มีการจัดสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ดังนี้
 1. สอบปฏิบัติ (สำหรับสาขาวิชาที่มีการปฏิบัติ ได้แก่ พลศึกษา ศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะและการแสดง)
 2. สอบปฏิบัติผู้มีความสามารถพิเศษ (สำหรับผู้สมัครด้านความสามารถพิเศษ)
 3. สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครประเภทผู้มีความพิการ)
 4. สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาจีนธุรกิจ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ))
19 มกราคม 2563 ดำเนินการสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา/ประเภทที่มีการจัดสอบ
30 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
30-31 มกราคม 2563
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ยืนยันสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอนจากอนุปริญญา) รอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 บันทึกประวัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
28 - 29 พฤษภาคม 2563 ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา