รอบที่ 2 โควตา

บันทึกข้อมูลรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ดำเนินการ วันที่ 28 เม.ย. ถึงเวลา 18.00 น. ของ 14 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
รายละเอียดการรับสมัคร
  6 กุมภาพันธ์ ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
6 กุมภาพันธ์ ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
สมัครออนไลน์ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 22 เมษายน 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
กำหนดการการรับสมัคร
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
2 ชำระเงินค่าสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 เมษายน 2563
4 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5 สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2563
7 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ผ่าน ทปอ. (myTCAS) 22 - 23 เมษายน 2563
8 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 27 เมษายน 2563
9 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 28 เมษายน - เวลา 18.00 น. ของ 14 พฤษภาคม 2563
10 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 เมษายน - เวลา 18.00 น. ของ 14 พฤษภาคม 2563
11 ผู้มีสิทธิ์เตรียมเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์
 ขั้นตอน วิธีการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563