รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563
รายชื่อนักศึกษาใหม่
รายละเอียดการรับสมัคร
17-27 เมษายน 2563
ประกาศการรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
17-27 เมษายน 2563
รายละเอียด
กำหนดการรับสมัคร
ลำดับ รายละเอียด วัน เดือน ปี
ลำดับ รายละเอียด วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์ ผ่าน ทปอ. (myTCAS) 17-27 เมษายน 2563
2 ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking (ไม่มีค่าบริการ), Credit Card (มีค่าบริการ) ภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563
3 ประกาศผลการคัดเลือก ผ่าน ทปอ. (myTCAS) 8 พฤษภาคม 2563
4 ยืนยันสิทธิ์ ผ่าน ทปอ. (myTCAS) 8-9 พฤษภาคม 2563
5 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ และรหัสนักศึกษา ของผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 12 พฤษภาคม 2563
6 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 15 พฤษภาคม ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563
7 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15 พฤษภาคม ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563
8 ผู้มีสิทธิ์เตรียมเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์
 ขั้นตอน วิธีการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563