รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัคร
21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์
สมัคร 21 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2563
ระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ สอบภาษา)
11 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ผู้มีสิทธิ์บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 16 ถึง เวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2563
รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่
ระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษา สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
แจ้งความจำนง ในสาขาวิชาที่จำนวนรับไม่เต็ม
 16 - 18 มิถุนายน 2563
แจ้งความจำนงออนไลน์
กำหนดการการรับสมัคร
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
2 ชำระเงินค่าสมัคร 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 มิถุนายน 2563
4 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ) 13 มิถุนายน 2563
5 สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ) 13 มิถุนายน 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16 มิถุนายน 2563
7 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 16 มิถุนายน 2563
8 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ถึง เวลา 15.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563
9 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 16 ถึง เวลา 15.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563
10 ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมหลักฐาน  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 25 - 26 มิถุนายน 2563