ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU"
ปีการศึกษา 2568

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะครุศาสตร์ 50
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. เกษตรศาสตร์ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. สัตวศาสตร์ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. ดนตรีสากล ศป.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
4. นิติศาสตร์ น.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
5. ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
6. ภาษาจีน ศศ.บ. 20 ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
7. ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
8. ภาษาไทย ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
9. ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
10. ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
11. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
12. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
13. รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
14. วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
15. ศิลปะการแสดง ศป.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
16. ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
17. สารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 340
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. การจัดการ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. การตลาด บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
5. การบัญชี บช.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
6. การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
7. การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
8. เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
9. เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
10. เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
11. ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
12. นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
13. เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาการจัดการ 260
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 10 อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. คณิตศาสตร์ วท.บ. 15 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
4. คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
5. คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 10 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
6. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
7. เคมี วท.บ. 15 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
8. ชีววิทยา วท.บ. 15 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
9. เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
10. เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 15 อนุปริญญา / ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
11. เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
12. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
13. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 10 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
14. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
15. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
16. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
17. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
18. สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 15 วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
19. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 15 วิทย์ - คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 265
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 70
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
2. การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
3. สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) ส.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 80
รวมทั้งหมด 1,125

* ชื่อสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่