สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2 การบัญชี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บช.บ. 40 ปวส. หรือเทียบเท่า (การบัญชี)
3 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 90
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 35
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ / สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ / สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ / สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์ / สาขาวิชาช่างต่าง ๆ เช่น ศิลปะหัตกรรม ออกแบบเครื่องประดับ นิเทศน์ศิลป์ ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ เซรามิก การพิมพ์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง)
6 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
7 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 35 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110
รวมทั้งหมด 235

 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 2565

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่