กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 7 - 17 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 7 - 17 มิถุนายน 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์เวียงบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 7 - 17 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
4 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 - 17 มิถุนายน 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
5 ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 7 - 17 มิถุนายน 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์เวียงบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |