สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคปกติ รอบรับเพิ่มเติม

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
2 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3 คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
5 เคมี ค.บ. 20 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
6 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
7 ชีววิทยา ค.บ. 9 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
8 ดนตรีศึกษา ค.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
9 นาฏศิลป์ ค.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
10 ฟิสิกส์ ค.บ. 11 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 5 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
12 ศิลปศึกษา ค.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
13 สังคมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
14 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
รวม คณะครุศาสตร์ 113
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
15 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
17 สัตวศาสตร์ วท.บ. 9 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
18 ดนตรีสากล ศป.บ. 9 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
19 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
20 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
21 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
22 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
23 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 134
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
25 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
26 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
27 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
28 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 10 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
29 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 80 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
30 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
31 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
32 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
33 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
34 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
35 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
36 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 325
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
37 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
38 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
39 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
40 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
41 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
42 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
43 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
44 คณิตศาสตร์ วท.บ. 30 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
45 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
46 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 34 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
47 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
48 ชีววิทยา วท.บ. 15 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
49 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 11 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
50 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 11 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
51 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
52 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
53 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
54 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
55 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
56 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 30 วิทย์-คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
57 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 10 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม 309
รวมทั้งหมด 1,051

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 65

(แผนการรับอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่