สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์

ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 20 1 รับทุกแผนการเรียน
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 20 1 รับทุกแผนการเรียน
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 20 1 รับทุกแผนการเรียน
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 20 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
6 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
7 นิติศาสตร์ น.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
8 ภาษาจีน ศศ.บ. 30 1 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน
9 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
11 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 250 7
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 80 2 รับทุกแผนการเรียน
13 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน
14 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
15 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 40 1 ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม
16 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี
17 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
18 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน
19 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 380 9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน  ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
20 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 40 1 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
21 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
22 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 40 1 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
23 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
24 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม 200 5
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
26 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
27 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
28 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 1 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
29 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 30 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 150 5
รวมทั้งหมด 1,060 30

 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 65

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่