สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  รอบพิเศษ CMRU Education Expo

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะครุศาสตร์ 60
หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจะต้องสอบวัดแววความเป็นครูหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
4 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
6 สัตวศาสตร์ วท.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 160
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
8 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
9 ดนตรีสากล ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
10 นิติศาสตร์ น.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
11 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
12 ภาษาจีน ศศ.บ. 30 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
13 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
14 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
15 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
16 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
17 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
18 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
19 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
20 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
21 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
22 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
23 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 490
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
25 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
26 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
27 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
28 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 20 ม.6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี / พาณิชยกรรม ไม่กำหนดคะแนน GPAX
29 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี ไม่กำหนดคะแนน GPAX
30 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
31 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
32 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
33 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
34 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
35 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
36 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
37 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม คณะวิทยาการจัดการ 280
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
38 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
39 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
40 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
41 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 210
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
42 การจัดการการค้าชายแดน บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
43 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
44 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
45 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
46 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอนฯ) วท.บ. 20 ปวส.หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
47 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
48 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 40 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
49 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
50 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) วท.บ. 40 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
51 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
52 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. 40 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) ไม่กำหนดคะแนน GPAX
53 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
54 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่กำหนดคะแนน GPAX
55 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
56 คณิตศาสตร์ วท.บ. 40 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
57 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
58 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนฯ) วท.บ. 40 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) ไม่กำหนดคะแนน GPAX
59 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
60 เคมี วท.บ. 40 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
61 ชีววิทยา วท.บ. 35 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
62 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
63 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
64 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
65 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่กำหนดคะแนน GPAX
66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 40 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
67 สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ วท.บ. 20 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่กำหนดคะแนน GPAX
68 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 20 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
69 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 40 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดคะแนน GPAX
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 765
รวมทั้งหมด 2,175

 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 2564

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่