กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร
24 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
5 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 21 - 31 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ reg.cmru.ac.th
6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ. 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566      1) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบของ ทปอ. https://mytcas.com/
     2) ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านระบบ ของ ทปอ.
7 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2566      1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
     2) Mobile Banking ทุกธนาคาร
     3) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
8 การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย