สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1,524 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  15 ตุลาคม 2565
จำนวนผู้สมัคร  1,964 คน
ข้อมูล ณ   30 มีนาคม 2566 06:25:13

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะครุศาสตร์
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 46 37 20
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 19 11 20
รวม คณะครุศาสตร์ 65 48 40
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 21 14 30
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2 2 40
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 11 11 20
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 19 15 30
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 53 42 120
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 44 37 30
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 45 39 30
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 32 25 30
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 125 98 30
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 36 34 30
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 111 97 30
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 24 21 30
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 39 28 30
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 2 1 40
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 122 89 30
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 22 17 20
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 11 10 40
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 127 97 30
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 8 7 50
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 19 13 30
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 50 43 30
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 3 1 50
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 820 657 560
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 84 63 20
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 2 25
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 65 45 20
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 11 8 20
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 71 56 20
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 13 11 10
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 27 23 40
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 9 6 20
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5 3 20
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 7 5 20
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 41 32 20
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 3 3 30
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 141 107 50
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 7 4 20
รวม คณะวิทยาการจัดการ 486 368 335
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 21 16 30
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 12 7 30
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 77 65 60
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 0 0 30
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 24 20 60
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 134 108 210
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6 4 24
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 10 7 24
3 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 48 33 20
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 64 44 68
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 5 5 30
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 0 30
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 16 9 20
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 4 4 20
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 0 20
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) 64 48 20
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 2 2 30
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 14 11 32
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 14 9 30
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 1 30
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 7 7 20
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 19 18 30
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 0 30
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 14 8 20
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 14 8 30
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 4 4 20
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 37 27 30
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 3 1 32
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0 0 20
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 113 90 30
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 7 5 15
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 342 257 539
รวมทั้งหมด 1,964 1,524 1,872