สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  "รอบ CMRU Education Expo"

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะครุศาสตร์ 40
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน และปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 120
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 นิติศาสตร์ น.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 30 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 30 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 20 ศิลป์-ภาษา ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
16 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 560
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การตลาด บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 การบัญชี บช.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 การบัญชี (เทียบโอนฯ) บช.บ. 10 ปวส.บัญชี ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอนฯ) บธ.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาการจัดการ 335
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน กรณีเป็นชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 210
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 68
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 20 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอนฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 เคมี วท.บ. 30 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 ชีววิทยา วท.บ. 32 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
16 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 32 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 20 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ไม่ระบุขั้นต่ำ
20 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 30 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 15 วิทย์-คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 539
รวมทั้งหมด 1,872

 ข้อมูล ณ  22 ก.ย. 2565

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่