จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
กำแพงเพชร                  
1 กศน. อำเภอโกสัมพีนคร 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ขาณุวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 1 3
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 1 3
4 คลองลานวิทยา 13 0 0 0 0 0 2 0 15
5 ทุ่งทรายวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 ลานกระบือวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 วชิรปราการวิทยาคม 4 1 0 0 0 0 1 0 6
9 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 วัชรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  35
 
เชียงราย                  
13 กศน. อำเภอป่าแดด 1 0 0 0 0 0 0 1 2
14 กศน. อำเภอเมืองเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 กศน. อำเภอแม่สรวย 0 0 1 0 0 0 0 1 2
16 เชียงของวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 1 0 2
17 เชียงรายวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 0 1 5
20 เทศบาล 5 เด่นห้า 2 0 2 0 0 0 0 0 4
21 เทศบาล 6 นครเชียงราย 2 0 1 0 0 0 0 0 3
22 เทิงวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 1 8
23 นุชนาถอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 3
24 บ้านเทอดไทย 4 0 0 0 0 0 0 0 4
25 ปล้องวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
26 ปิยะพรพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 พานพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 แม่จันวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 3 0 5
30 แม่เจดีย์วิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 0 2
31 แม่ลาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
32 แม่สรวยวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 0 6
33 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 0 1 1 0 0 1 0 5
34 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 0 0 1 0 0 1 0 2
35 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 0 1 0 0 0 1 0 2
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2 0 1 0 1 0 2 1 7
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 1 0 1 0 0 0 0 2
41 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 1 3
42 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
43 สันติคีรีวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 สันติวิทยา 1 0 1 1 0 0 0 0 3
45 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 1 0 0 0 1 2 4
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6 1 1 1 0 0 0 1 10
รวมทั้งหมด  102
 
เชียงใหม่                  
47 กศน. อำเภอจอมทอง 1 0 0 0 0 0 0 2 3
48 กศน. อำเภอเชียงดาว 0 0 0 0 0 0 0 1 1
49 กศน. อำเภอดอยสะเก็ด 0 0 0 0 0 0 0 2 2
50 กศน. อำเภอฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 2
52 กศน. อำเภอแม่วาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 กศน. อำเภอแม่อาย 0 0 0 0 0 0 1 1 2
54 กศน. อำเภอสันทราย 1 0 0 0 0 0 1 0 2
55 กศน. อำเภอสันป่าตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56 กาวิละวิทยาลัย 4 0 0 0 0 0 2 2 8
57 แกน้อยศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
58 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 11 0 0 1 0 0 0 0 12
59 จอมทอง 14 0 2 0 1 0 1 8 26
60 ฉือจี้เชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 0 0 4
61 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 3 0 1 0 1 0 0 0 5
62 เชียงดาววิทยาคม 8 0 0 0 0 0 3 2 13
63 เชียงใหม่คริสเตียน 12 2 0 0 0 0 0 3 17
64 เชียงใหม่มัธยม 2 0 0 0 0 0 2 2 6
65 ไชยปราการ 3 0 0 1 1 0 3 1 9
66 ดอยเต่าวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 0 9
67 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 13 0 0 3 0 0 2 0 18
68 ดาราวิทยาลัย 0 0 0 0 0 1 2 1 4
69 เทพบดินทร์วิทยา 9 1 0 1 0 0 2 0 13
70 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 6 4 0 0 0 0 1 0 11
71 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 ธรรมเมธีศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
73 ธรรมราชศึกษา 7 0 1 1 1 0 3 1 14
74 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 1 0 1 0 1 0 0 3
75 บ้านกาดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 0 4
76 บ้านปางอุ๋ง 4 0 0 0 0 0 0 0 4
77 บ้านแม่แฮเหนือ 2 0 0 0 0 0 1 2 5
78 บ้านสันต้นหมื้อ 4 1 0 0 0 0 3 0 8
79 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 3 0 0 0 0 0 1 0 4
80 ฝางชนูปถัมภ์ 19 0 0 0 0 0 2 5 26
81 พระหฤทัย 4 1 0 0 0 0 3 3 11
82 พร้าววิทยาคม 6 0 0 0 0 0 4 0 10
83 พันธสัญญา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
84 มงฟอร์ตวิทยาลัย 4 0 0 0 0 0 0 0 4
85 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 4 0 0 0 0 0 0 0 4
86 แม่แจ่ม 8 0 0 0 0 0 3 3 14
87 แม่ตื่นวิทยาคม 3 1 0 1 0 0 1 0 6
88 แม่แตง 1 2 0 1 0 0 2 2 8
89 แม่โถวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
90 แม่ริมวิทยาคม 21 1 0 2 0 0 3 0 27
91 แม่วินสามัคคี 2 0 0 0 0 0 2 2 6
92 แม่หอพระวิทยาคม 4 1 0 0 0 0 2 1 8
93 แม่ออนวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 2 0 3
94 แม่อายวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 0 6
95 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
96 ยุพราชวิทยาลัย 3 0 1 0 0 0 0 0 4
97 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
98 รังษีวิทยา 9 0 0 0 0 0 3 2 14
99 รัตนาเอื้อวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 4
100 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101 ราชประชานุเคราะห์ 31 10 0 0 0 0 0 2 5 17
102 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 0 2
103 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
104 วชิราลัย 0 5 1 0 0 0 1 1 8
105 วัฒโนทัยพายัพ 6 0 1 1 1 0 1 0 10
106 วัดแม่ริมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 0 0 0 1 0 0 0 2
108 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 1 1 0 0 0 0 1 3 6
109 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 0 1 0 2 0 1 1 7
110 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 0 0 1 0 0 0 1 2
111 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 0 0 0 0 0 1 0 2
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 33 0 2 3 0 0 3 6 47
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 2 3
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 5 0 0 0 0 0 2 1 8
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 4 1 0 0 0 0 0 0 5
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
118 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4 0 1 4 0 0 0 0 9
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 21 2 0 0 0 0 8 5 36
121 เวียงแหงวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 1 2 10
122 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 1 0 0 0 2 0 3
123 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 0 0 0 0 1 2 5
124 สหมิตรวิทยา 0 1 0 0 0 0 2 3 6
125 สองแคววิทยาคม 1 0 0 1 0 0 1 0 3
126 สะเมิงพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 1 1 6
127 สันกำแพง 15 0 0 1 0 0 5 0 21
128 สันติสุข 4 1 0 0 0 0 0 1 6
129 สันทรายวิทยาคม 9 0 1 0 0 0 0 0 10
130 สันป่าตองวิทยาคม 9 1 2 2 0 0 3 6 23
131 สันป่ายางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 0 5
132 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 1 0 3
133 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
134 สารภีพิทยาคม 9 1 0 0 0 0 2 0 12
135 หอพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 8 0 1 1 1 0 0 1 12
137 อมก๋อยวิทยาคม 6 1 1 0 0 0 3 4 15
138 อรุโณทัยวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 0 0 4
139 ฮอดพิทยาคม 16 3 0 0 0 0 3 3 25
รวมทั้งหมด  721
 
ตาก                  
140 กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 0 1 0 0 0 0 0 0 1
141 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 0 0 0 0 0 5 0 6
142 ตากพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 1 2 9
143 ถนอมราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 ท่าสองยางวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 1 15
145 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 0 0 0 0 0 2
146 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
147 บ้านกล้อทอ 0 0 0 0 0 0 3 1 4
148 บ้านเจดีย์โคะ 12 0 0 0 0 0 0 0 12
149 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
150 ป่าไม้อุทิศ 4 2 3 0 1 0 0 1 3 10
151 ผดุงปัญญา 12 0 0 0 0 0 4 2 18
152 พบพระวิทยาคม 7 1 0 1 1 0 1 2 13
153 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 ภัทรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
155 แม่จะเราวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
156 แม่ปะวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 1 3
157 แม่ระมาดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
158 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 0 0 0 0 0 4 3 7
159 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
160 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 2 0 0 0 0 0 0 0 2
161 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3 0 0 0 0 0 0 0 3
162 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 1 0 0 0 0 1 0 2
163 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164 สรรพวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 0 2
165 สามเงาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
166 อุ้มผางวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 2 2 11
รวมทั้งหมด  136
 
นครสวรรค์                  
167 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 0 1 0 0 0 1 0 3
168 ทหารอากาศอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
169 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
170 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 0 1 0 0 0 1 0 3
171 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
173 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
174 โพฒิสารศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 ไพศาลีพิทยา 2 0 0 0 0 0 1 0 3
176 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
177 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 0 0 0 0 0 0 0 5
178 ลาดยาววิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1 2
179 วังข่อยพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
180 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 สตรีนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
182 หนองบัว 1 0 0 0 0 0 1 0 2
183 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 2 2 0 0 0 0 1 0 5
รวมทั้งหมด  36
 
น่าน                  
184 เชียงกลางประชาพัฒนา 9 1 0 0 0 0 2 1 13
185 ตาลชุมพิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 3
186 ท่าวังผาพิทยาคม 5 1 0 3 0 0 2 0 11
187 ทุ่งช้าง 4 0 0 0 0 0 0 0 4
188 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 4 1 0 0 0 0 2 0 7
189 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
190 น่านคริสเตียนศึกษา 3 1 0 0 0 0 2 1 7
191 น่านนคร 2 0 0 0 0 0 0 0 2
192 น่านประชาอุทิศ 1 3 2 0 0 0 0 0 6
193 นาน้อย 7 1 0 0 0 0 2 2 12
194 นาหมื่นพิทยาคม 2 0 0 1 0 0 2 1 6
195 บ่อเกลือ 2 0 0 0 0 0 1 0 3
196 บ่อสวกวิทยาคาร 3 2 0 0 0 0 0 0 5
197 บ้านหลวง 1 1 0 0 0 0 2 0 4
198 ปัว 7 2 0 0 0 0 2 0 11
199 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 2 0 0 0 0 0 0 0 2
200 มัธยมป่ากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 เมืองยมวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 1 0 4
202 เมืองลีประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
203 แม่จริม 2 1 0 0 0 0 1 0 4
204 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 0 0 0 0 2 0 2
205 วิทยาลัยการอาชีพปัว 0 0 0 0 0 0 1 1 2
206 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 0 0 1 0 0 1 0 4
207 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 6 2 0 5 2 0 0 0 15
208 สตรีศรีน่าน 8 3 1 1 0 0 1 2 16
209 สา 3 1 0 0 0 0 1 1 6
210 สารทิศพิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 0 2
211 สารธรรมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 1 3
212 หนองบัวพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  161
 
พะเยา                  
213 กศน. อำเภอแม่ใจ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
214 ขุนควรวิทยาคม 0 0 0 2 0 0 2 0 4
215 จุนวิทยาคม 3 0 0 1 0 0 2 0 6
216 เชียงคำวิทยาคม 5 0 0 0 1 0 3 0 9
217 เชียงม่วนวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 4 1 5
218 ดงเจนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
219 ดอกคำใต้วิทยาคม 9 0 0 1 0 0 2 1 13
220 ถ้ำปินวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 8 0 8
221 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 2 0 0 1 0 0 0 0 3
222 ปงพัฒนาวิทยาคม 4 1 1 0 0 0 2 0 8
223 ปงรัชดาภิเษก 3 0 0 0 0 0 0 0 3
224 ประชาบำรุง 1 0 0 0 0 0 0 1 2
225 ปิยมิตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
226 ฝายกวางวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 1 1 6
227 พญาลอวิทยาคม 12 1 0 0 0 0 1 1 15
228 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 0 0 0 0 0 2 0 3
229 พะเยาพิทยาคม 3 1 0 0 0 0 1 1 6
230 ฟากกว๊านวิทยาคม 4 0 0 1 0 0 0 0 5
231 ภูซางวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
232 แม่ใจวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 1 0 6
233 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1
234 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2 0 1 0 0 0 0 1 4
235 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  113
 
พิจิตร                  
236 เขาทรายทับคล้อพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
237 ตะพานหิน 2 0 0 0 0 0 2 1 5
238 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บางลายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
240 พิจิตรพิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1 2
241 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
242 สากเหล็กวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
243 หนองโสนพิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  17
 
พิษณุโลก                  
244 จ่านกร้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
245 เฉลิมขวัญสตรี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
246 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
247 นครไทย 5 0 0 0 0 0 0 0 5
248 นครบางยางพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
249 นาบัววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
250 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 2 0 1 0 0 0 0 0 3
251 บางกระทุ่มพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
252 บ้านกลางพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านน้ำจวง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
254 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 วังมะด่านพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
256 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  22
 
เพชรบูรณ์                  
257 น้ำหนาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
258 บ้านเข็กน้อย 2 0 0 0 0 0 0 0 2
259 บ้านโคกมน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
260 บึงสามพันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
261 ผาแดงวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
262 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
263 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
264 วังโป่งศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
265 วิทยานุกูลนารี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
266 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
267 หล่มเก่าพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
268 หล่มสักวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  18
 
แพร่                  
269 กศน. อำเภอเด่นชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
270 กศน. อำเภอเมืองแพร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
271 เจริญราษฎร์ 3 0 0 1 0 0 0 0 4
272 ท่าข้ามวิทยาคม 2 4 0 0 0 0 0 1 7
273 เทพนารี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
274 เทพพิทักษ์วิทยา 4 0 0 0 0 0 2 0 6
275 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 4 0 0 2 1 0 0 1 8
276 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 1 2 0 0 0 1 3 12
277 พุทธโกศัยวิทยา 1 0 0 0 0 0 2 0 3
278 ม่วงไข่พิทยาคม 0 2 1 3 0 0 2 2 10
279 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
280 ร้องกวางอนุสรณ์ 6 0 0 1 0 0 3 1 11
281 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1
282 ลองวิทยา 4 0 0 1 1 0 3 0 9
283 วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
284 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2 0 0 0 1 0 0 1 4
285 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
286 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2 2 0 0 0 0 2 3 9
287 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 1 0 4
288 สรอยเสรีวิทยา 4 1 0 0 0 0 0 0 5
289 สองพิทยาคม 7 3 0 0 2 0 0 0 12
290 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 0 0 0 0 0 5 0 7
291 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 2 1 1 0 0 0 1 0 5
292 ห้วยม้าวิทยาคม 0 1 0 1 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  127
 
แม่ฮ่องสอน                  
293 ขุนยวมวิทยา 12 2 0 1 1 0 4 4 24
294 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 4 1 0 0 0 0 4 1 10
295 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 4 0 0 0 0 0 1 1 6
296 ปายวิทยาคาร 4 1 0 1 0 0 2 1 9
297 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 3 0 1 0 0 0 4 1 9
298 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 13 1 1 0 0 0 2 2 19
299 ราชประชานุเคราะห์ 21 5 0 0 0 0 0 1 1 7
300 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 0 0 0 0 0 2 0 2
301 ราชประชานุเคราะห์ 34 5 0 0 0 0 0 0 0 5
302 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 0 0 1 0 2
303 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 13 1 0 0 1 0 2 0 17
304 สบเมยวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 3 2 19
305 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 0 0 0 2 0 3
306 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 17 1 1 3 1 0 2 2 27
รวมทั้งหมด  159
 
ลำปาง                  
307 กศน. อำเภอวังเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
308 แจ้ห่มวิทยา 3 0 0 1 0 0 0 1 5
309 ดอนไชยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
310 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 0 0 0 0 0 2 0 3
311 เถินวิทยา 1 1 0 0 0 0 2 1 5
312 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
313 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 1 0 0 0 0 0 0 1
314 ประชารัฐธรรมคุณ 1 0 0 0 0 0 2 1 4
315 ประชาราชวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 2
316 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
317 มัธยมวิทยา 7 0 0 0 0 0 2 0 9
318 แม่ทะประชาสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
319 แม่ทะปริยัติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
320 แม่พริกวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
321 แม่เมาะวิทยา 5 0 0 1 0 0 0 0 6
322 แม่สันวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
323 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 3 0 0 0 0 0 0 3
324 ลำปางกัลยาณี 1 0 0 0 0 0 1 0 2
325 วังเหนือวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 1 3
326 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
327 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 2 2
328 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 9 0 0 0 0 0 1 2 12
330 เวียงมอกวิทยา 9 0 0 0 0 0 0 0 9
331 สบปราบพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 1 3
332 เสริมงามวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
333 อัสสัมชัญลำปาง 0 0 1 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  88
 
ลำพูน                  
334 กศน. อำเภอแม่ทา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
335 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 11 2 0 0 0 0 2 1 16
336 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 5 0 0 0 0 0 1 0 6
337 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
338 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
339 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 6 2 0 0 0 0 1 1 10
340 น้ำดิบวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 4 0 4
341 บ้านแป้นพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 2 1 8
342 ป่าซาง 4 2 0 0 0 0 0 0 6
343 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 0 0 1 0 0 2 0 4
344 เมธีวุฒิกร 6 0 0 1 0 0 2 2 11
345 ราชประชานุเคราะห์ 26 5 0 0 0 0 0 0 0 5
346 วชิรป่าซาง 1 2 1 1 0 0 0 0 5
347 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 1 1 0 0 0 0 0 0 2
348 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
349 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 5 0 1 0 0 0 4 3 13
350 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 1 0 0 0 0 0 2 0 3
351 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
352 เวียงเจดีย์วิทยา 10 0 0 0 0 0 7 0 17
353 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 20 5 1 2 0 0 4 3 35
354 อุโมงค์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวมทั้งหมด  152
 
สุโขทัย                  
355 กงไกรลาศวิทยา 3 0 0 0 0 0 1 0 4
356 กศน. อำเภอสวรรคโลก 0 0 0 1 0 0 0 0 1
357 คีรีมาศพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
358 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 0 3
359 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 6 0 0 0 0 0 2 0 8
360 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 0 0 7 0 8
361 เทศบาลวัดไทยชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 3 3
362 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
363 บ้านด่านลานหอยวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
364 เมืองเชลียง 7 0 0 0 0 0 2 0 9
365 เมืองด้งวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
366 ลิไทพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 2
367 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
368 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 1 0 0 0 0 2 0 3
369 ศรีนคร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
370 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2 1 0 0 0 0 2 0 5
371 สวรรค์อนันต์วิทยา 3 0 0 0 0 0 1 1 5
372 สุโขทัยวิทยาคม 4 2 0 0 0 0 3 1 10
373 อุดมดรุณี 4 1 1 0 0 0 7 1 14
รวมทั้งหมด  89
 
อุตรดิตถ์                  
374 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 3 0 0 1 0 0 0 0 4
375 บ้านโคกวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
376 ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
377 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
378 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
379 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
380 สหคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
381 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 0 0 0 0 0 0 0 2
382 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  14
 
อุทัยธานี                  
383 หนองฉางวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
384 ห้วยคตพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  2
 
ผู้สมัครทั้งหมด 1992 คน