จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงินค่าสมัคร
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
1 กศน. อำเภอโกสัมพีนคร 1 0 -
2 ขาณุวิทยา 3 2 300
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 1 150
4 คลองลานวิทยา 15 10 1500
5 ทุ่งทรายวิทยา 1 0 -
6 ปางศิลาทองศึกษา 1 0 -
7 ลานกระบือวิทยา 1 0 -
8 วชิรปราการวิทยาคม 6 2 300
9 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1 0 -
10 วัชรวิทยา 1 0 -
11 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 1 150
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 0 -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
13 กศน. อำเภอป่าแดด 2 0 -
14 กศน. อำเภอเมืองเชียงราย 1 0 -
15 กศน. อำเภอแม่สรวย 2 1 150
16 เชียงของวิทยาคม 2 0 -
17 เชียงรายวิทยาคม 1 1 150
18 เชียงแสนวิทยาคม 2 1 150
19 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 5 3 450
20 เทศบาล 5 เด่นห้า 4 4 600
21 เทศบาล 6 นครเชียงราย 3 2 300
22 เทิงวิทยาคม 8 5 750
23 นุชนาถอนุสรณ์ 3 3 450
24 บ้านเทอดไทย 4 4 600
25 ปล้องวิทยาคม 4 4 600
26 ปิยะพรพิทยา 1 0 -
27 พานพิทยาคม 1 0 -
28 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 1 150
29 แม่จันวิทยาคม 5 3 450
30 แม่เจดีย์วิทยาคม 2 1 150
31 แม่ลาววิทยาคม 2 0 -
32 แม่สรวยวิทยาคม 6 6 900
33 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5 3 450
34 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 0 -
35 วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา 1 0 -
36 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 -
37 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 2 0 -
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 7 1 150
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 1 150
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 2 300
41 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 3 3 450
42 สหศาสตร์ศึกษา 1 1 150
43 สันติคีรีวิทยาคม 1 0 -
44 สันติวิทยา 3 1 150
45 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 0 -
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 10 6 900
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
47 กศน. อำเภอจอมทอง 3 0 -
48 กศน. อำเภอเชียงดาว 1 0 -
49 กศน. อำเภอดอยสะเก็ด 2 0 -
50 กศน. อำเภอฝาง 1 0 -
51 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 0 -
52 กศน. อำเภอแม่วาง 1 0 -
53 กศน. อำเภอแม่อาย 2 0 -
54 กศน. อำเภอสันทราย 2 1 150
55 กศน. อำเภอสันป่าตอง 1 1 150
56 กาวิละวิทยาลัย 8 6 900
57 แกน้อยศึกษา 1 1 150
58 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 12 7 1050
59 จอมทอง 26 22 3300
60 ฉือจี้เชียงใหม่ 4 3 450
61 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 5 2 300
62 เชียงดาววิทยาคม 13 10 1500
63 เชียงใหม่คริสเตียน 17 12 1800
64 เชียงใหม่มัธยม 6 4 600
65 ไชยปราการ 9 7 1050
66 ดอยเต่าวิทยาคม 9 6 900
67 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 18 16 2400
68 ดาราวิทยาลัย 4 3 450
69 เทพบดินทร์วิทยา 13 11 1650
70 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 11 8 1200
71 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1 150
72 ธรรมเมธีศึกษา 1 0 -
73 ธรรมราชศึกษา 14 10 1500
74 นวมินทราชูทิศ พายัพ 3 1 150
75 บ้านกาดวิทยาคม 4 4 600
76 บ้านปางอุ๋ง 4 3 450
77 บ้านแม่แฮเหนือ 5 0 -
78 บ้านสันต้นหมื้อ 8 7 1050
79 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 4 3 450
80 ฝางชนูปถัมภ์ 26 20 3000
81 พระหฤทัย 11 3 450
82 พร้าววิทยาคม 10 7 1050
83 พันธสัญญา 3 3 450
84 มงฟอร์ตวิทยาลัย 4 4 600
85 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 4 3 450
86 แม่แจ่ม 14 10 1500
87 แม่ตื่นวิทยาคม 6 4 600
88 แม่แตง 8 7 1050
89 แม่โถวิทยาคม 1 0 -
90 แม่ริมวิทยาคม 27 24 3600
91 แม่วินสามัคคี 6 6 900
92 แม่หอพระวิทยาคม 8 8 1200
93 แม่ออนวิทยาลัย 3 3 450
94 แม่อายวิทยาคม 6 5 750
95 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 2 2 300
96 ยุพราชวิทยาลัย 4 2 300
97 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 2 2 300
98 รังษีวิทยา 14 12 1800
99 รัตนาเอื้อวิทยา 4 4 600
100 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 0 -
101 ราชประชานุเคราะห์ 31 17 17 2550
102 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 1 150
103 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 2 2 300
104 วชิราลัย 8 5 750
105 วัฒโนทัยพายัพ 10 5 750
106 วัดแม่ริมวิทยา 1 0 -
107 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 0 -
108 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 6 2 300
109 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 7 0 -
110 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 2 0 -
111 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2 1 150
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 47 25 3750
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 3 0 -
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 8 3 450
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 5 2 300
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 -
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2 2 300
118 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 9 7 1050
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 -
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 36 14 2100
121 เวียงแหงวิทยาคม 10 9 1350
122 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 3 450
123 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 5 5 750
124 สหมิตรวิทยา 6 0 -
125 สองแคววิทยาคม 3 3 450
126 สะเมิงพิทยาคม 6 6 900
127 สันกำแพง 21 13 1950
128 สันติสุข 6 4 600
129 สันทรายวิทยาคม 10 8 1200
130 สันป่าตองวิทยาคม 23 18 2700
131 สันป่ายางวิทยาคม 5 4 600
132 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 0 -
133 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 -
134 สารภีพิทยาคม 12 9 1350
135 หอพระ 1 0 -
136 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 12 9 1350
137 อมก๋อยวิทยาคม 15 12 1800
138 อรุโณทัยวิทยาคม 4 3 450
139 ฮอดพิทยาคม 25 19 2850
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
140 กีฬาเทศบาลนครแม่สอด 1 1 150
141 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 6 2 300
142 ตากพิทยาคม 9 6 900
143 ถนอมราษฏร์บำรุง 1 0 -
144 ท่าสองยางวิทยาคม 15 12 1800
145 เทศบาล 1 กิตติขจร 2 0 -
146 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 0 -
147 บ้านกล้อทอ 4 0 -
148 บ้านเจดีย์โคะ 12 11 1650
149 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 3 2 300
150 ป่าไม้อุทิศ 4 10 3 450
151 ผดุงปัญญา 18 11 1650
152 พบพระวิทยาคม 13 0 -
153 พลูหลวงวิทยา 2 0 -
154 ภัทรวิทยา 1 0 -
155 แม่จะเราวิทยาคม 2 1 150
156 แม่ปะวิทยาคม 3 2 300
157 แม่ระมาดวิทยาคม 2 0 -
158 ราชประชานุเคราะห์ 55 7 3 450
159 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 2 2 300
160 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 2 0 -
161 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3 2 300
162 วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 0 -
163 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 -
164 สรรพวิทยาคม 2 0 -
165 สามเงาวิทยาคม 1 0 -
166 อุ้มผางวิทยาคม 11 8 1200
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
167 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 3 2 300
168 ทหารอากาศอนุสรณ์ 2 0 -
169 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 -
170 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3 0 -
171 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 0 -
172 บรรพตพิสัยพิทยาคม 1 0 -
173 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 3 450
174 โพฒิสารศึกษา 1 0 -
175 ไพศาลีพิทยา 3 0 -
176 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 -
177 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 5 750
178 ลาดยาววิทยาคม 2 0 -
179 วังข่อยพิทยา 1 0 -
180 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 0 -
181 สตรีนครสวรรค์ 1 0 -
182 หนองบัว 2 0 -
183 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 5 5 750
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
184 เชียงกลางประชาพัฒนา 13 12 1800
185 ตาลชุมพิทยาคม 3 2 300
186 ท่าวังผาพิทยาคม 11 11 1650
187 ทุ่งช้าง 4 3 450
188 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 7 1050
189 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 3 3 450
190 น่านคริสเตียนศึกษา 7 7 1050
191 น่านนคร 2 2 300
192 น่านประชาอุทิศ 6 4 600
193 นาน้อย 12 5 750
194 นาหมื่นพิทยาคม 6 4 600
195 บ่อเกลือ 3 0 -
196 บ่อสวกวิทยาคาร 5 5 750
197 บ้านหลวง 4 1 150
198 ปัว 11 11 1650
199 พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต 2 2 300
200 มัธยมป่ากลาง 1 0 -
201 เมืองยมวิทยาคาร 4 0 -
202 เมืองลีประชาสามัคคี 2 0 -
203 แม่จริม 4 0 -
204 ราชประชานุเคราะห์ 56 2 2 300
205 วิทยาลัยการอาชีพปัว 2 0 -
206 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 4 1 150
207 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 15 12 1800
208 สตรีศรีน่าน 16 9 1350
209 สา 6 5 750
210 สารทิศพิทยาคม 2 0 -
211 สารธรรมวิทยาคาร 3 1 150
212 หนองบัวพิทยาคม 1 0 -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
213 กศน. อำเภอแม่ใจ 1 0 -
214 ขุนควรวิทยาคม 4 0 -
215 จุนวิทยาคม 6 2 300
216 เชียงคำวิทยาคม 9 5 750
217 เชียงม่วนวิทยาคม 5 0 -
218 ดงเจนวิทยาคม 1 0 -
219 ดอกคำใต้วิทยาคม 13 9 1350
220 ถ้ำปินวิทยาคม 8 0 -
221 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 3 3 450
222 ปงพัฒนาวิทยาคม 8 8 1200
223 ปงรัชดาภิเษก 3 3 450
224 ประชาบำรุง 2 0 -
225 ปิยมิตรวิทยา 2 0 -
226 ฝายกวางวิทยาคม 6 5 750
227 พญาลอวิทยาคม 15 14 2100
228 พะเยาประสาธน์วิทย์ 3 0 -
229 พะเยาพิทยาคม 6 2 300
230 ฟากกว๊านวิทยาคม 5 3 450
231 ภูซางวิทยาคม 1 0 -
232 แม่ใจวิทยาคม 6 6 900
233 ราชประชานุเคราะห์ 24 1 0 -
234 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 4 0 -
235 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 1 0 -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
236 เขาทรายทับคล้อพิทยา 2 1 150
237 ตะพานหิน 5 5 750
238 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 0 -
239 บางลายพิทยาคม 1 0 -
240 พิจิตรพิทยาคม 2 0 -
241 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 2 2 300
242 สากเหล็กวิทยา 3 2 300
243 หนองโสนพิทยาคม 1 1 150
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
244 จ่านกร้อง 1 0 -
245 เฉลิมขวัญสตรี 1 0 -
246 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 -
247 นครไทย 5 0 -
248 นครบางยางพิทยาคม 1 1 150
249 นาบัววิทยา 1 0 -
250 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 3 2 300
251 บางกระทุ่มพิทยาคม 4 4 600
252 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 -
253 บ้านน้ำจวง 1 1 150
254 พิษณุโลกพิทยาคม 1 0 -
255 วังมะด่านพิทยาคม 1 0 -
256 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 0 -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
257 น้ำหนาววิทยาคม 1 0 -
258 บ้านเข็กน้อย 2 0 -
259 บ้านโคกมน 1 0 -
260 บึงสามพันวิทยาคม 1 1 150
261 ผาแดงวิทยาคม 1 0 -
262 เพชรพิทยาคม 1 0 -
263 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 3 450
264 วังโป่งศึกษา 2 2 300
265 วิทยานุกูลนารี 1 0 -
266 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 2 300
267 หล่มเก่าพิทยาคม 2 0 -
268 หล่มสักวิทยาคม 1 0 -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
269 กศน. อำเภอเด่นชัย 1 0 -
270 กศน. อำเภอเมืองแพร่ 1 0 -
271 เจริญราษฎร์ 4 2 300
272 ท่าข้ามวิทยาคม 7 0 -
273 เทพนารี 2 2 300
274 เทพพิทักษ์วิทยา 6 6 900
275 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 8 4 600
276 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 12 5 750
277 พุทธโกศัยวิทยา 3 0 -
278 ม่วงไข่พิทยาคม 10 8 1200
279 เมืองแพร่ 1 0 -
280 ร้องกวางอนุสรณ์ 11 8 1200
281 ราชประชานุเคราะห์ 25 1 0 -
282 ลองวิทยา 9 7 1050
283 วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 -
284 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4 2 300
285 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 1 0 -
286 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 9 2 300
287 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 4 0 -
288 สรอยเสรีวิทยา 5 5 750
289 สองพิทยาคม 12 7 1050
290 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 7 4 600
291 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 5 3 450
292 ห้วยม้าวิทยาคม 3 0 -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
293 ขุนยวมวิทยา 24 9 1350
294 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 10 4 600
295 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 6 6 900
296 ปายวิทยาคาร 9 7 1050
297 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 9 4 600
298 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 19 12 1800
299 ราชประชานุเคราะห์ 21 7 2 300
300 ราชประชานุเคราะห์ 22 2 0 -
301 ราชประชานุเคราะห์ 34 5 4 600
302 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 2 2 300
303 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 17 17 2550
304 สบเมยวิทยาคม 19 13 1950
305 สังวาลย์วิทยา 3 2 300
306 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 27 22 3300
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
307 กศน. อำเภอวังเหนือ 1 0 -
308 แจ้ห่มวิทยา 5 5 750
309 ดอนไชยวิทยา 1 0 -
310 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3 0 -
311 เถินวิทยา 5 3 450
312 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 5 4 600
313 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 0 -
314 ประชารัฐธรรมคุณ 4 4 600
315 ประชาราชวิทยา 2 0 -
316 ประชาวิทย์ 1 0 -
317 มัธยมวิทยา 9 7 1050
318 แม่ทะประชาสามัคคี 1 0 -
319 แม่ทะปริยัติศึกษา 1 0 -
320 แม่พริกวิทยา 1 0 -
321 แม่เมาะวิทยา 6 4 600
322 แม่สันวิทยา 2 0 -
323 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 3 0 -
324 ลำปางกัลยาณี 2 1 150
325 วังเหนือวิทยา 3 2 300
326 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 0 -
327 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2 0 -
328 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 1 0 -
329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 12 10 1500
330 เวียงมอกวิทยา 9 9 1350
331 สบปราบพิทยาคม 3 2 300
332 เสริมงามวิทยาคม 2 2 300
333 อัสสัมชัญลำปาง 2 0 -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
334 กศน. อำเภอแม่ทา 1 0 -
335 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 16 13 1950
336 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 6 5 750
337 ทาขุมเงินวิทยาคาร 1 1 150
338 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1 0 -
339 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 10 7 1050
340 น้ำดิบวิทยาคม 4 0 -
341 บ้านแป้นพิทยาคม 8 7 1050
342 ป่าซาง 6 5 750
343 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 4 0 -
344 เมธีวุฒิกร 11 8 1200
345 ราชประชานุเคราะห์ 26 5 5 750
346 วชิรป่าซาง 5 3 450
347 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 2 0 -
348 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 0 -
349 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 13 8 1200
350 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 3 0 -
351 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 1 0 -
352 เวียงเจดีย์วิทยา 17 5 750
353 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 35 24 3600
354 อุโมงค์วิทยาคม 2 1 150
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
355 กงไกรลาศวิทยา 4 4 600
356 กศน. อำเภอสวรรคโลก 1 0 -
357 คีรีมาศพิทยาคม 5 5 750
358 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 3 3 450
359 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 8 4 600
360 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 8 0 -
361 เทศบาลวัดไทยชุมพล 3 0 -
362 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 -
363 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2 2 300
364 เมืองเชลียง 9 9 1350
365 เมืองด้งวิทยา 2 1 150
366 ลิไทพิทยาคม 2 0 -
367 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2 2 300
368 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3 0 -
369 ศรีนคร 1 0 -
370 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 5 0 -
371 สวรรค์อนันต์วิทยา 5 3 450
372 สุโขทัยวิทยาคม 10 0 -
373 อุดมดรุณี 14 3 450
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
374 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 4 0 -
375 บ้านโคกวิทยาคม 1 0 -
376 ฟากท่าวิทยา 1 0 -
377 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 0 -
378 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2 0 -
379 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 -
380 สหคริสเตียน 1 0 -
381 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 0 -
382 อุตรดิตถ์ 1 1 150
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
383 หนองฉางวิทยา 1 0 -
384 ห้วยคตพิทยาคม 1 0 -
 
 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 1,992 คน
 จำนวนผู้สมัครที่โรงเรียนคัดเลือกทั้งหมด 1,190 คน