ข่าวประชาสัมพันธ์
 รอบ CMRU - Model (สายครู) ครั้งที่ 1
 รอบ CMRU Education Expo (CMRU - Expo) และ
 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566