กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 21 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร
21 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2566 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 9 ถึง 16 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.reg.cmru.ac.th
5 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 ถึง 16 มิถุนายน 2566   1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
  2) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
  3) แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร