สถิติการสมัครและชำระเงิน
  28 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  5 มิถุนายน 2566
จำนวนผู้สมัคร  59 คน
ข้อมูล ณ   29 พฤศจิกายน 2566 08:50:37
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว 28 คน
ณ วันที่     5 มิถุนายน 2566

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 59 28
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 59 28
รวมทั้งหมด 59 28