ประกาศและข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
     1.1 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในศูนย์เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ
       1) คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
       2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชา
       3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา
     1.2 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดในคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ ยกเว้น บางสาขาวิชาที่กำหนดในข้อ 1.1
     1.3 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกสาขาวิชาที่สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2. การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
     2.1 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     2.2 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน
ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”