สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  "CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา"

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 14 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 46 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 เคมี ค.บ. 51 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 ชีววิทยา ค.บ. 46 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 ดนตรีศึกษา ค.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 นาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 พลศึกษา ค.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 ฟิสิกส์ ค.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
16 ภาษาจีน ค.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
17 ภาษาไทย ค.บ. 39 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
18 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 41 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
20 ศิลปศึกษา ค.บ. 38 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
21 สังคมศึกษา ค.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
22 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะครุศาสตร์ 638
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน และปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 126
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 65 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 58 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 นิติศาสตร์ น.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 38 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 25 ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 66 ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 47 ศิลป์ - ภาษา ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
16 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 45 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 609
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 49 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 43 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การตลาด บธ.บ. 101 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 การบัญชี บช.บ. 55 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 36 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 34 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 81 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 41 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาการจัดการ 654
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 159
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 42 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 44 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การประถมศึกษา ค.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 52 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 32 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 17 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
7 เคมี วท.บ. 34 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
8 ชีววิทยา วท.บ. 35 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 36 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 22 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่ระบุขั้นต่ำ
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
16 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 34 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 36 วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ ไม่ระบุขั้นต่ำ
20 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 37 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 28 วิทย์ - คณิต ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 597
รวมทั้งหมด 2,953

 ข้อมูล ณ  16 ก.พ. 2566

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่