กำหนดการรับสมัคร "ภาคปกติ รอบที่ 4 รอบรับตรง"
ที่ รายละเอียดกิจกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอื่น ๆ
1. รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจำนวนรับเต็ม 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจำนวนรับเต็ม
2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
* โปรดชำระเงินภายในวันที่ได้ดำเนินการสมัครออนไลน์ *
30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2566 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ค.บ. "
ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2  6 มิถุนายน 2566
4. สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1  2 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2  7 มิถุนายน 2566
ตามกำหนดการในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา "
ครั้งที่ 1  2 มิถุนายน 2566 18.00 น.
ครั้งที่ 2  7 มิถุนายน 2566 18.00 น.
หลังจากชำระเงินค่าสมัคร 1 - 2 วันทำการ
6. ผู้มีสิทธิ์บันทึกประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2 - 7 มิถุนายน 2566
บันทึกประวัติ: เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
ชำระเงินฯ:
1) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
2) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3) ชำระผ่าน แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

และ 8 - 9 มิถุนายน 2566
บันทึกประวัติ: เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
ชำระเงินฯ: กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2566
บันทึกประวัติ: เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
ชำระเงินฯ:
1) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
2) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3) ชำระผ่าน แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร
7. ส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
1) ส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน โดยจัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 หรือ
2) ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566
รายละเอียดการยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |