0
Friday
0
September
0
Year

SCHEDULE

กำหนดการประชุมสัมมนาออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

Author Image

e-POSTERS

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละคณะ

HANDOUTS

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

PART

2

  • การจัดการศึกษา
  • และทุนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Our Video Review

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการศึกษา และเอกสารทางการศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการ เป็น 4 งาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานรับเข้าศึกษา งานบริการการศึกษา และงานทะเบียนและประมวลผล