"ภาคปกติ รอบ 4 รับตรงอิสระ"
กำหนดการรับสมัคร "ภาคปกติ รอบ 4 รับตรงอิสระ"
ที่ รายละเอียดกิจกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอื่น ๆ
1. รับสมัครนักศึกษาออนไลน์
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนรับเต็ม 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนรับเต็ม
2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
* โปรดชำระเงินภายในวันที่ได้ดำเนินการสมัครออนไลน์ *
29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) "
ครั้งที่ 1  31 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 2  4 มิถุนายน 2567
4. สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 2  5 มิถุนายน 2567
ตามกำหนดการในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา "
ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2567 18.00 น.
ครั้งที่ 2  5 มิถุนายน 2567 18.00 น.
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา "
หลังจากชำระเงินค่าสมัคร 1 - 2 วันทำการ
เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
เมนู
" ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา "
6. ผู้มีสิทธิ์บันทึกประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1 - 5 มิถุนายน 2567
บันทึกประวัติ: เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
ชำระเงินฯ:
1) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
2) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3) ชำระผ่าน แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร

29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567
บันทึกประวัติ: เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th
ชำระเงินฯ:
1) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
2) ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
3) ชำระผ่าน แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร
7. ส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567
ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
1) ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2567 หรือ
2) ส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน โดยจัดส่งถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567
รายละเอียดการยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |