สถิติการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  1,431
ข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วันที่
  23 กรกฎาคม 2567 09:55:58
ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว  1,431
ข้อมูล ณ   23 กรกฎาคม 2567 09:55:58

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 49
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 44
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 4
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 7
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 50
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 17
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 9
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 17
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 5
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 13
11 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 17
12 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 31
13 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 22
14 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 47
15 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 4
16 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 27
17 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 68
18 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 46
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 18
20 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 26
21 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 49
22 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 5
รวม คณะครุศาสตร์ 575
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 5
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 5
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 33
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 14
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 30
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 73
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 20
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 16
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 20
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 14
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 1
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 15
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 15
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
13 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 1
14 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 13
15 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 9
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 0
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 274
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 43
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 21
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 8
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 39
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 12
8 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 6
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 4
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 7
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 54
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะวิทยาการจัดการ 205
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 4
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 6
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 4
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 20
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 1
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 5
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 2
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 6
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 2
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 1
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 1
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 1
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 16
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 1
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 58
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 10
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 139
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 12
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 3
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 45
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 1
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 21
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 82
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยืนยันสิทธิ์แล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 52
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 5
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 46
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 16
5 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 26
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 145
รวมทั้งหมด 1,431