"CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบ 2 Quota"
กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ CMRU Model
ครั้งที่ 2
รอบ 2
การรับแบบโควตา
สถานที่
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 19 กุมภาพันธ์ ถึง
12 มีนาคม 2567
19 กุมภาพันธ์ ถึง
10 เมษายน 2567
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร
หากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครได้
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 1 - 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศผังที่นั่งสอบ
20 มีนาคม 2567 - ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4. สอบวัดความรู้ตามที่กำหนด
  • พื้นฐานความรู้ทั่วไป
  • วัดแววความเป็นครู
  • วิชาเอกในสาขาวิชาที่สมัคร
30 มีนาคม 2567 - สนามสอบตามที่ผู้มีสิทธิ์สอบเลือก
   1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 เมษายน 2567 - ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
6. สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 11 เมษายน 2567 - การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
- 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
8.
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
- 20 เมษายน 2567 สอบรูปแบบออนไลน์ ตามประกาศรับสมัคร
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567 14.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
10. บันทึกประวัตินักศึกษา ข้อมูลรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบมหาวิทยาลัย 22 - 30 เมษายน 2567 25 - 30 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์
reg.cmru.ac.th
11. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ ทปอ.
2 - 3 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com
12. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 5 - 15 พฤษภาคม 2567    1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
   2) เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
   3) แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร
13. การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา รายละเอียดการรายงานตัว