ข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
รับสมัคร 1 เม.ย. ถึง 5 มิ.ย. 65 เท่านั้น
 โครงการทุนการศึกษาบุตรศิษย์เก่า
รับสมัคร 27 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 65 เท่านั้น
  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  และ
 ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
ที่ รายการ สถานที่
1 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล การรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th
2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
2. แอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร (Mobile Banking)
3 การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ส่งเอกสารรายงานตัว โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |
 TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่