สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  1,263
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  15 ตุลาคม 2566
ผู้สมัครทั้งหมด  1,618
ข้อมูล ณ   23 พฤษภาคม 2567 01:35:48

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะครุศาสตร์
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 51 30 20
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 20 13 20
รวม คณะครุศาสตร์ 71 43 40
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 13 7 32
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 12 9 30
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 12 10 32
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 37 26 94
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 45 36 100
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 31 27 30
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 49 41 30
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 130 107 100
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 33 30 60
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 86 71 20
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 28 26 80
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 55 19 30
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 0 0 20
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 94 65 30
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 21 14 16
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 1 0 30
13 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 4 4 30
14 ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) 23 15 30
15 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 20 14 30
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 30
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 621 469 666
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 72 61 25
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 11 7 25
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 41 27 40
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 12 12 20
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 63 51 40
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 0 20
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 22 21 30
8 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 3 3 20
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 14 9 25
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4 2 25
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 5 5 25
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 14 12 25
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 94 78 100
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 14 11 25
รวม คณะวิทยาการจัดการ 371 299 445
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 9 7 30
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 30
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 16 7 20
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 5 4 20
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 20
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 34 28 30
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 4 3 30
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 18 10 30
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 6 4 30
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7 6 30
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0 0 20
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 6 4 30
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 1 1 30
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 5 3 20
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 3 2 30
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 1 1 20
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 24 21 30
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 6 3 30
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0 0 20
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 107 91 30
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 14 10 20
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 266 205 550
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 20 17 32
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 6 6 32
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 57 50 84
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 2 1 32
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 31 24 64
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 116 98 244
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
สมัครทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 59 58 50
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 20 17 50
3 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 57 48 60
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 136 123 160
รวมทั้งหมด 1,618 1,263 2,199