กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี
1 สมัครเข้าศึกษา 3 ช่องทาง
  • สมัครออนไลน์ (www.tcas.cmru.ac.th)
  • สมัครทางไปรษณีย์
  • สมัครด้วยตนเอง

18 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564
18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2564
18 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
3 การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือก ช่วงวันที่ 4 - 16 มกราคม 2565
**กำหนดวันที่ของการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
4 การประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565
5 นักเรียนทุนยืนยันสิทธิ์ ใน ทปอ. (myTCAS) 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565