จำนวนผู้สมัครทั้งหมด แยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา รวม
 
ครุศาสตร์  
ปริญญาตรี 4 ปี รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
305
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
145
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
78
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
19
เคมี (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
17
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
23
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
46
นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
30
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
101
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
5
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
35
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
126
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
25
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
41
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
87
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
6
รวมทั้งหมด  1,209
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
ปริญญาตรี 4 ปี รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
75
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
36
รวมทั้งหมด  111
 
ผู้สมัครทั้งหมด 1,320 คน