จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัคร แยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา รวม
 
ครุศาสตร์  
ปริญญาตรี 4 ปี รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
224
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
99
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
6
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
65
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
17
เคมี (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
13
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
19
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
34
นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
27
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
77
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
25
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
103
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
73
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
16
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
30
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
72
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
5
รวมทั้งหมด  921
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
ปริญญาตรี 4 ปี รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
68
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
36
รวมทั้งหมด  104
 
ผู้สมัครที่ชำระเงิน จำนวน 1,025 คน