"ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
 สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  "ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 10 ปวส. หรือเทียบเท่า (การบัญชี) ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 45 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 25 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาการจัดการ 110
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 25 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 15 ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 25 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85
รวมทั้งหมด 195

 ข้อมูล ณ  2 พ.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่