"ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์"
 สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  "ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์"

# สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 นิติศาสตร์ น.บ. 100 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 ภาษาจีน ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 ภาษาไทย ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 80 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 การบัญชี บช.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 40 อนุปริญญา / ปวส.บัญชี ไม่ระบุขั้นต่ำ
5 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
6 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาการจัดการ 280
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 30 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) ไม่ระบุขั้นต่ำ
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน ไม่ระบุขั้นต่ำ
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 60
รวมทั้งหมด 690

 ข้อมูล ณ  29 มี.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่