ปฏิทินกิจกรรม โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 6 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
  • ระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ www.tcas.cmru.ac.th/krt
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเยี่ยมบ้านผู้สมัคร 14 - 20 พฤศจิกายน และ
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก 3 กุมภาพันธ์ 2566
4 การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือก 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มีนาคม 2566
6 นักเรียนทุนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ ทปอ. (myTCAS) 4 - 5 พฤษภาคม 2566
7 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 22 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2566
8 ปฐมนิเทศนักเรียนทุน เดือน มิถุนายน 2566