ข้อมูลผู้สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ลำดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนผู้สมัคร
1 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 12
2 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0
3 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 4
4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 3
5 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 4
6 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0
7 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 2
8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 3
9 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 3
10 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2
11 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4
12 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1
13 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0
14 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 8
15 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 13
16 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 9
17 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 19
18 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0
19 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0
20 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 8
21 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0
22 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 11
23 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 1
24 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0
25 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0
26 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0
27 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 2
28 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 1
29 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2
30 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 2
31 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 9
32 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 4
33 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ 1
34 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 11
35 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 11
36 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 14
37 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 6
38 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 7
39 แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 2
40 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 4
41 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 11
42 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 13
รวมจำนวนทั้งหมด 207