"ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
 สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  45 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  24 พฤษภาคม 2567
จำนวนผู้สมัคร  86 คน
ข้อมูล ณ   14 มิถุนายน 2567 17:05:29

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 35 15 30
2 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 14 11 10
3 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 2 0 45
4 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 11 6 25
รวม คณะวิทยาการจัดการ 62 32 110
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 8 4 25
2 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 20
3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 12 6 15
4 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4 3 25
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 13 85
รวมทั้งหมด 86 45 195