สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  514 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  5 มิถุนายน 2566
จำนวนผู้สมัคร  955 คน
ข้อมูล ณ   29 พฤศจิกายน 2566 09:01:25

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 55 24 30
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 33 17 30
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 110 55 100
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 63 37 30
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 31 8 30
6 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 74 23 60
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 366 164 280
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 134 74 80
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 63 46 40
3 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 69 39 40
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 36 25 40
5 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 14 7 40
6 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 73 36 50
รวม คณะวิทยาการจัดการ 389 227 290
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 47 38 30
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7 0 30
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 54 38 60
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 41 28 40
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 26 10 40
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 11 4 40
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 26 16 40
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 42 27 40
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 85 200
รวมทั้งหมด 955 514 830