"ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์"
 สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  439 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  11 มิถุนายน 2567
จำนวนผู้สมัคร  817 คน
ข้อมูล ณ   14 มิถุนายน 2567 15:52:38

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) 86 42 30
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 51 18 30
3 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 112 59 100
4 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 63 40 30
5 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 35 12 30
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 347 171 220
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 112 67 80
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 48 32 40
3 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 51 27 40
4 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 52 31 40
5 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 26 18 40
6 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 60 18 40
รวม คณะวิทยาการจัดการ 349 193 280
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 26 13 30
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 19 11 30
3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7 4 30
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 40 24 40
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 52 130
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 27 23 30
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2 0 30
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 29 23 60
รวมทั้งหมด 817 439 690