สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน"
ปีการศึกษา 2566

ที่ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะครุศาสตร์ 39
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 19 รับทุกแผนการเรียน
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 95
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 60 รับทุกแผนการเรียน
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 51 รับทุกแผนการเรียน
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน
4 นิติศาสตร์ น.บ. 45 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 42 รับทุกแผนการเรียน
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 63 รับทุกแผนการเรียน
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 47 รับทุกแผนการเรียน
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน
13 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน
14 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน
15 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน
16 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 628
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 39 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
3 การตลาด บธ.บ. 93 รับทุกแผนการเรียน
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน
5 การบัญชี บช.บ. 41 รับทุกแผนการเรียน
6 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 29 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน
8 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 40 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 30 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 17 รับทุกแผนการเรียน
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
14 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 79 รับทุกแผนการเรียน
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 37 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 18 รับทุกแผนการเรียน
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 29 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วท.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 16 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า)
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน
7 เคมี วท.บ. 31 วิทย์-คณิต
8 ชีววิทยา วท.บ. 23 วิทย์-คณิต
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 32 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 26 รับทุกแผนการเรียน
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 25 รับทุกแผนการเรียน
16 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 30 รับทุกแผนการเรียน
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 43 รับทุกแผนการเรียน
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 31 วิทย์-คณิต
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 32 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
20 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 39 วิทย์-คณิต
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 24 วิทย์-คณิต
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 526
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 64 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 141
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 39 รับทุกแผนการเรียน
3 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 13 รับทุกแผนการเรียน
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 88
รวมทั้งหมด 2,084

 ข้อมูล ณ  17 พ.ย. 2565

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่