ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบที่ 2 โควตา"
ปีการศึกษา 2566

ที่ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติของการรับสมัคร คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะครุศาสตร์ 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 126
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 65 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 58 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 12 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านดนตรี (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
4 นิติศาสตร์ น.บ. 31 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 38 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 25 ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 66 ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 47 ศิลป์ - ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 34 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
13 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 29 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
14 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 40 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
15 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 27 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
16 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านศิลปะ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Clip Submission ตามที่สาขาวิชากำหนด)
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 45 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 609
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 49 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 การจัดการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 43 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 การตลาด บธ.บ. 101 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 35 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
5 การบัญชี บช.บ. 55 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
6 การบัญชี (เทียบโอน ฯ) บช.บ. 25 อนุปริญญา / ปวส. บัญชี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
7 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
8 การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 36 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) บธ.บ. 34 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 24 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
14 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 81 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 41 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาการจัดการ 654
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 22 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 28 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 23 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 36 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 50 รับทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
 • สอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดสอบออนไลน์แบบ Video Call ตามที่สาขาวิชากำหนด)
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 159
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 42 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 44 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 92
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 21 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 20 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
3 คณิตศาสตร์ วท.บ. 32 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วท.บ. 16 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 17 ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
7 เคมี วท.บ. 34 วิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
8 ชีววิทยา วท.บ. 35 วิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 36 อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
11 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) วท.บ. 22 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 33 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
16 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 32 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 48 รับทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 34 วิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 36 วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
20 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 37 วิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 28 วิทย์ - คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 597
รวมทั้งหมด 2,284

 ข้อมูล ณ  16 ก.พ. 2566

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่