ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน"
ปีการศึกษา 2566

ที่ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ค่าน้ำหนักคะแนน
TGAT
ความถนัดทั่วไป
TPAT5
ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
GPAX รวม
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
7 เคมี ค.บ. 6 วิทย์-คณิต 40 20 40 100
8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
10 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
11 ชีววิทยา ค.บ. 6 วิทย์-คณิต 40 20 40 100
12 ดนตรีศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
13 นาฏศิลป์ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
14 พลศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
15 ฟิสิกส์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
16 ภาษาจีน ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
17 ภาษาไทย ค.บ. 9 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
18 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 6 วิทย์-คณิต 40 20 40 100
20 ศิลปศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
21 สังคมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
22 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 3 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
รวม คณะครุศาสตร์ 115
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
4 สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
4 นิติศาสตร์ น.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน - - 100 100
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
13 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
14 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
15 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
16 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 การตลาด บธ.บ. 15 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
4 การบัญชี บช.บ. 10 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
5 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
8 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
9 นวัตกรรมธุรกิจบริการ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
10 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 20 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
11 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
รวม คณะวิทยาการจัดการ 87
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - - 100 100
3 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
5 เคมี วท.บ. 4 วิทย์-คณิต - - 100 100
6 ชีววิทยา วท.บ. 4 วิทย์-คณิต - - 100 100
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
8 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
9 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 2 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
12 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 วิทย์-คณิต - - 100 100
15 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 4 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ - - 100 100
16 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 8 วิทย์-คณิต - - 100 100
17 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 วิทย์-คณิต - - 100 100
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน - - 100 100
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 8 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 28
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 5 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
3 การประถมศึกษา ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
4 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 6 รับทุกแผนการเรียน 40 20 40 100
5 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 4 รับทุกแผนการเรียน - - 100 100
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 26
รวมทั้งหมด 464

จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เรียบร้อยแล้ว

 ข้อมูล ณ  5 ม.ค. 2566

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่