CMRU Model ครั้งที่ 2 และ
 รอบที่ 2 โควตา
 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1 Portfolio
 CMRU Model ครั้งที่ 1 และ
 CMRU Expo 2024
 ปฏิทินรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567