จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
ครุศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
60 4 4 3 0 0 32 14 117
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
13 0 0 0 0 0 3 3 19
รวมทั้งหมด  136
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
41 2 0 2 0 0 16 13 74
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
14 5 0 1 0 0 6 15 41
ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
8 1 34 0 0 0 7 2 52
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
68 8 1 4 0 0 35 13 129
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
7 1 1 0 0 0 3 2 14
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
81 4 0 4 0 1 13 5 110
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
39 1 0 1 1 0 1 4 47
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
43 3 0 0 1 0 18 15 80
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1 2
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
84 3 0 2 1 0 24 8 123
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
20 3 0 1 0 0 3 0 28
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3 1 0 0 0 0 0 0 4
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
5 0 1 0 0 0 3 3 12
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
6 1 2 22 1 0 3 2 37
ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
13 0 1 2 15 2 2 5 40
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 1 0 0 0 1 4
รวมทั้งหมด  797
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 1 0 1 1 5
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 4 3 21
คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 1 0 0 3 0 8
คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
26 3 1 0 0 0 12 4 46
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 3 1 13
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
13 1 0 0 0 0 5 1 20
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
7 1 0 0 1 0 2 0 11
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 1 1 4
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
6 1 2 0 1 0 0 4 14
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
5 1 1 0 0 0 8 3 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 5 0 7
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 3 0 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
32 3 0 1 0 1 5 4 46
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 0 1 0 0 0 3 0 8
สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 0 2
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
79 10 1 2 0 0 35 18 145
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
16 2 1 0 0 0 5 0 24
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1 2
คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
8 0 1 0 0 0 2 3 14
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 1 1 9
รวมทั้งหมด  422
 
วิทยาการจัดการ                  
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
12 1 0 0 0 0 4 3 20
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9 1 0 0 0 0 5 1 16
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 1 0 3
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 1 0 5
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
32 3 0 1 1 0 12 20 69
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
32 5 1 2 1 0 14 8 63
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
8 1 0 0 0 0 4 2 15
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
51 5 0 2 1 0 11 5 75
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
8 0 1 0 0 1 3 3 16
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 2 0 1 0 0 0 1 8
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
8 2 0 1 1 0 4 0 16
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
7 5 0 0 0 0 3 1 16
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
51 8 4 25 3 1 35 13 140
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
10 5 0 0 0 0 9 2 26
รวมทั้งหมด  488
 
เทคโนโลยีการเกษตร                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
9 1 0 0 0 0 5 3 18
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 1 1 9
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
10 5 0 0 0 0 10 8 33
รวมทั้งหมด  60
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5 2 0 1 0 0 2 2 12
การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 1 0 0 4 2 9
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
12 1 0 1 0 0 18 8 40
รวมทั้งหมด  61
 
วิทยาลัยนานาชาติ                  
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
13 1 0 1 0 0 2 2 19
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
8 0 1 0 0 0 2 2 13
ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
43 1 0 0 0 0 6 5 59
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 1 0 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
15 1 0 0 0 0 9 2 28
รวมทั้งหมด  120
 
ผู้สมัครทั้งหมด 2,084 คน