ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน
 
   
หมายเลขบัตรประชาชน : 
   
คำยินยอมในการให้ข้อมูล
     ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับมหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี้
          1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
          2. ชื่อ-สกุล
          3. วัน เดือน ปี เกิด
          4. หมายเลขโทรศัพท์
          5. E-mail
          6. คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันการศึกษา
          7. สถาบันการศึกษา
          8. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
     เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามกฏหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี
รับทราบและยินยอมให้ข้อมูล หรือเปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว